Za udjel u Kon­ča­ru sti­glo tri­na­est po­nu­da

Dr­žav­na pro­da­ja Glav­ni tak­ma­ci za 20% di­oni­ca su mi­ro­vin­ski fon­do­vi, ko­ji već ima­ju udje­le

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tri­na­est obve­zu­ju­ćih po­nu­da za­pri­mio je ju­čer Cen­tar za pro­da­ju i res­truk­tu­ri­ra­nje (CERP) za kup­nju ukup­no 757.780 di­oni­ca Kon­čar Elek­tro­in­dus­tri­je, što pre­ma­šu­je broj od 526.926 di­oni­ca po­nu­đe­nih na pro­da­ju, a ko­je či­ne 20,49 pos­to te­melj­nog ka­pi­ta­la tvrt­ke. Iz CERPa ju­čer ni­su iz­no­si­li de­ta­lje o pris­ti­glim po­nu­da­ma. Tek su iz­vi­jes­ti­li da sve po­nu­de sa­dr­že sve tra­že­ne ele­men­te, te da im ni­je pris­ti­gla ni­ti jed­na po­nu­da po prin­ci­pu “sve ili ni­šta”.

Na­kon od­lu­ke o pro­da­ji pre­os­ta­log pa­ke­ta Kon­ča­re­vih di­oni­ca iz dr­žav­nog por­t­fe­lja, kao glav­ni tak­ma­ci ko­ti­ra­li su mi­ro­vin­ski fon­do­vi, ko­ji već ima­ju udje­le u toj tvrt­ki. PBZ CO fond, te Er­ste Pla­vi i AZ ukup­no već dr­že vi­še od če­t­vr­ti­ne di­oni­ca Kon­ča­ra.

Je­su li, pak, pris­ti­gle po­nu­de, osim što for­mal­no is­pu­nja­va­ju tra­že­ne kri­te­ri­je, za pro- da­va­te­lja za­do­vo­lja­va­ju­će i u fi­nan­cij­skom po­gle­du, od­nos­no pre­la­ze li po­nu­đe­ne ci­je­ne pos­tav­lje­nu mi­ni­mal­nu vri­jed­nost od 670 ku­na po di­oni­ci i ho­će li za svo­je pa­ke­te dr­ža­va us­pje­ti upri­ho­do­va­ti ve­ći iz­nos od po­čet­nih 353 mi­li­ju­na ku­na, znat će se u če­t­vr­tak uju­tro, za ka­da je sa­zva­na sjed­ni­ca Uprav­nog vi­je­ća CERPa, na ko­joj bi tre­ba­la bi­ti ana­li­zi­ra­ne po­nu­de i oda­bra­ni naj­po­volj­ni­ji kup­ci.

P. MACEK/PIX

Pro­s­vjed rad­ni­ka pro­tiv pro­da­je Kon­ča­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.