DOBIT BANAKA RASLA 159%, ZABI NAJZARADA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ban­ke u Hr­vat­skoj u pr­vom tro­mje­se­čju ove go­di­ne os­tva­ri­le su dobit pri­je opo­re­zi­va­nja u ukup­nom iz­no­su od 1,51 mi­li­jar­de ku­na, što je 159 pos­to vi­še ne­go la­ni, a imo­vi­na banaka na kra­ju ožuj­ka iz­no­si­la je 378,6 mi­li­jar­di ku­na, za 3,76 pos­to ma­nje u od­no­su na kraj proš­le go­di­ne, po­ka­za­li su pri­vre­me­ni ne­re­vi­di­ra­ni po­da­ci za 28 banaka ko­je je u uto­rak obja­vio HNB. Šest banaka pos­lo­va­lo je s gu­bit­kom u ukup­nom iz­no­su od 19,4 mi­li­ju­na ku­na. Naj­ve­ću dobit u pr­vom tro­mje­se­čju ima Za­gre­bač­ka ban­ka s do­bi­ti pri­je opo­re­zi­va­nja u iz­no­su od 492,35 mi­li­ju­na ku­na, što je u za 94 pos­to vi­še. Sli­je­di PBZ sa 341,63 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti, ili 50 pos­to vi­še, po­tom Er­ste&Ste­ier­ma­er­kis­c­he Bank (226,01 mil. ku­na). Ve­ne­to ban­ka naj­ve­ći je gu­bit­nik s gu­bit­kom od 7,25 mil. ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.