NA TURISTIČKE VAUČERE UPLATILI 290 MIL. EURA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man bo­ra­vio je u uto­rak u gra­du Ti­hanyju u Ma­đar­skoj ka­ko bi se upoz­nao s pri­mje­nom i re­zul­ta­ti­ma kar­ti­ce s po­pus­ti­ma za po­troš­nju u zem­lji, što Kli­man na­mje­ra­va uves­ti i u Hr­vat­sku ka­ko bi po­ja­čao pro­met na kon­ti­nen­tu i iz­van se­zo­ne. Ko­ri­šte­njem kar­ti­ce u pet go­di­na za 29% je po­ve­ćan broj no­će­nja do­ma­ćih tu­ris­ta u Ma­đar­skoj, a ukup­ni pri­hod do­ma­ćeg tu­riz­ma ras­tao je 64 pos­to. Do­sad je kar­ti­cu ko­ris­ti­lo 26.500 tvrt­ki, od­nos­no go­to­vo 1,3 mi­li­ju­na gra­đa­na, a sa­mo la­ni tvrt­ke su na kar­ti­ce upla­ti­le oko 290 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.