Ca­te­rin­gu za dje­cu, STEM-u i obi­telj­skoj igri 195.000 kn

Druš­tve­no poduzetništvo UniCre­dit Fo­un­da­ti­on fi­nan­ci­ra po­bjed­ni­ke Im­pact In­ku­ba­to­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Pr­va us­lu­ga ca­te­rin­ga dje­čjih obro­ka u Hr­vat­skoj, iza ko­je sto­ji star­tu­tup KliKlop, po­bjed­nik je fi­nal­nog pit­c­hin­ga za­gre­bač­kog in­ku­ba­to­ra za so­ci­jal­no poduzetništvo Im­pact In­ku­ba­to­ra. Sli­je­di ro­bot STEMI, ko­ji je pre­ras­tao u plat­for­mu za uče­nje zna­nos­ti, teh­no­lo­gi­je, in­že­njer­stva i ma­te­ma­ti­ke (STEM), a na tre­ćem mjes­tu je star­tup Pri­čaj mi, ko­ji je ra­zvio te­mat­ske ku­ti­je s igra­ma za ci­je­lu obi­telj. Po­bjed­ni­ci me­đu 11 star­tu­pa, ko­ji su proš­li kroz Im­pact In­ku­ba­tor, za­jed­nič­ki dje­le do­na­ci­ju UniCre­dit Fo­un­da­ti­ona vri­jed­nu 195 ti­su­ća ku­na. Ini­cjal­no će pri­mi­ti po 7500 eura sva­ki, a za­tim ovis­no o gla­sa­nju za­pos­le­ni­ka ZABAe po­dje­li­ti još 6500 eura.

Her­mes Ar­ri­aga, vo­di­telj Im­pact In­ku­ba­to­ra ka­že da je odu­šev­ljen po­laz­ni­ci­ma. Ma­uri­zio Car­ra­ra, pred­sjed­nik UniCre­dit Fo­un­da­ti­ona, ka­že da je po­ne­kad druš­tve­nim po­du­zet­ni­ci­ma do­volj­no da­ti do­dat­nog zna­nja i po­ti­ca­ja da bi re­ali­zi­ra­li ide­je.

Ma­ja Pro­fun­tar iz KliKlo­pa ka­že da će za­hva­lju­ju­ći Im­pact In­ku­ba­to­ru i fi­nan­cij­skoj injek­ci­ji UniCre­dit Fo­un­da­ti­ona već u ruj­nu za­po­če­ti s pr­vim is­po­ru­ka­ma obro­ka dje­ci. “Otva­ra­mo novi ka­nal pro­da­je za OPGo­ve pre­ma vr­ti­ći­ma, a za­tim i dru­gim kup­ci­ma, ka­ko bi po­di­gli kva­li­te­tu pre­hra­ne dje­ce”, ka­že Pro­fun­tar.

Ma­rio Tro­šelj iz STEMa ka­že da u ruj­nu kre­ću s is­po­ru­ka­ma ro­bo­ta iz us­pješ­ne crowd­fun­ding kam­pa­nje ko­ju su imali kra­jem proš­le go­di­ne. An­to­nia Ćo­sić iz star­tu­pa Pri­čaj mi ka­že da će u ruj­nu za­po­če­ti pro­izvod­nju i pro­da­ju prStar­tu­pi vih ku­ti­ja­iga­ra.

S. STRUKIĆ/PIXSELL

KliKlop, STEM i Pri­čaj mi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.