Bo­mark otvo­rio po­gon od 30 mil. ku­na

Još fo­li­je Bes­po­vrat­no od EU do­bi­li 11,2 mil. kn, za­pos­li­li još 10 lju­di

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Lud­breg Bo­mark Pak u uto­rak je služ­be­no do­vr­šio ula­ga­nje u grad­nju i opre­ma­nje tvor­ni­ce za pro­izvod­nju pa­pir­nih ci­je­vi, vri­jed­no go­to­vo 30 mi­li­ju­na ku­na. Za­hva­lju­ju­ći vlas­ti­tim i sred­stvi­ma iz EU fon­do­va, sa­gra­di­li su pro­izvod­no­s­kla­diš­nu ha­lu. Za­pos­li­li su de­se­tak rad­ni­ka. Pro­jekt je po­čeo u ruj­nu 2014., a nje­go­va vri­jed­nost je 29,9 mil. kn. Od to­ga je 11,2 mil. fi­nan­ci­ra­no bes­po­vrat­nim sred­stvi­ma EU, u sklo­pu Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma re­gi­onal­na kon­ku­rent­nost 2007.2013. “Pro­jekt ko­ji pri­vo­di­mo kra­ju pri­do­no­si is­pu­nje­nju ci­lje­va kroz kon­ku­ren­tan pro­izvod, pro­ši­re­nje asor­ti­ma­na, a stvo­ren je i novi pro­izvod­ni pro­ces us­mje­ren na po­troš­nju ob­nov­lji­vih si­ro­vi­na. Mo­žda je i naj­važ­ni­je do­dat­no za­poš­lja­va­nje”, ka­zao je di­rek­tor u Bo­mark Pa­ka Sti­ven Toš. Bo­mark go­diš­nje pro­izvo­di 25 ti­su­ća to­na fo­li­je, po­tre­be Hr­vat­ske su oko 8 ti­su­ća to­na, pa ve­ći­nu pro­izvod­nje iz­vo­ze. Ima­ju 106 rad­ni­ka.

M. JURINEC/PIX

Pro­izvo­de 25.000 to­na fo­li­je go­diš­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.