Kon­zum ne­pok Me­tro i Bil­la gu

Tr­gov­ci U de­set go­di­na u Hr­vat­skoj nje­mač­ki

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

zum je (Mer­ca­tor kup­ljen u lip­nju 2014.), pod­sje­ti­mo, u 2013. is­ka­zao 13,4 mi­li­jar­de ku­na prihoda pa proš­lo­go­diš­nji uči­nak, či­ni se, baš i ni­je is­pu­nio oče­ki­va­nja od si­ner­gi­je nas­ta­le stav­lja­njem Mer­ca­to­ra u por­t­felj naj­ve­ćeg hr­vat­skog tr­gov­ca.

S lis­te top de­set tr­go­va­ca iz 2007. u pro­ma­tra­nom raz­dob­lju uz Mer­ca­tor s tr­ži­šta su još nes­ta­li Ge­tro i split­ski Ke­rum, a u bi­ra­no druš­tvo uš­li su Spar i Stu­de­nac te Lidl.

I Spar je pro­tek­lih go­di­na re­ali­zi­rao ne­ke tran­sak­ci­je

U bi­ra­no druš­tvo naj­ve­ćih tr­go­va­ca uš­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.