Po­drav­ki re­kor­dan broj na­gra­da

Su­pe­ri­or Tas­te Award

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­drav­ka

je osvo­ji­la re­kor­dan broj na­gra­da na ocje­nji­va­nju za Su­pe­ri­or Tas­te Award. Ri­ječ je o na­gra­di ko­ju do­dje­lju­je In­ter­na­ti­onal Tas­te&Qu­ality Ins­ti­tu­te sa sje­di­štem u Bruxel­le­su, od­nos­no su­ci iz 15 pres­tiž­nih europ­skih ku­li­nar­skih i udru­že­nja som­me­li­era. Po­drav­ka sa svo­jim pro­izvo­di­ma na tom ocje­nji­va­nju su­dje­lu­je od 2008., ot­kad su nje­zi­ni pro­izvo­di na­gra­đe­ni s čak 72 na­gra­de Su­pe­ri­or Tas­te. Ova je go­di­na re­kord­na i po bro­ju po­je­di­nač­nih na­gra­da (23) i po spe­ci­jal­noj na­gra­di za Po­drav­ka čaj Li­mun li­me­ta, ko­ji je 3 go­di­ne za­re­dom od tri ži­ri­ja oci­je­njen s ocje­nom ve­ćom od 90%, što mu osi­gu­ra­va Crys­tal Tas­te Award. Tvrt­ke iz vi­še od 120 dr­ža­va kon­ku­ri­ra­ju za tu na­gra­du.

M. SUŠENJ/PIX

Od 2008. na­gra­đe­ni s čak 72 na­gra­de Su­pe­ri­or Tas­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.