Iz­da­no 683 mil. kn tre­zor­skih za­pi­sa

Dug sma­njen za 688 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo

fi­nan­ci­ja u uto­rak je na auk­ci­ji iz­da­lo 683 mil. kn no­vih tre­zor­skih za­pi­sa, što je ne­što ma­nje ne­go je pla­ni­ra­lo. Na upis je, na­ime, bi­lo po­nu­đe­no 700 mil. kn, Mi­nis­tar­stvo je pri­hva­ti­lo po­nu­de u iz­no­su 683 mi­li­ju­na ku­na tre­zor­skih za­pi­sa s ro­kom dos­pi­je­ća od 364 da­na, uz pro­sječ­nu ka­mat­nu sto­pu od 0,95 pos­to. Ka­ko na naplatu dos­pi­je­va 1,37 mi­li­jar­di ku­na vri­jed­nih tre­zo­ra­ca, ukup­ni dug po kun­skim tre­zor­ci­ma se sma­nju­je za 688 mi­li­ju­na ku­na, na 17,48 mi­li­jar­di ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.