POČELE PRIPREME ZA AMBIENTU U LIS­TO­PA­DU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO -

Hr­vat­ska obrt­nič­ka ko­mo­ra (HOK) pro­vo­di pripreme za or­ga­ni­zi­ra­ni nas­tup obrt­ni­ka na 43. Me­đu­na­rod­nom saj­mu na­mje­šta­ja, unu­tar­njeg ure­đe­nja i opre­me AMBIENTA, na Za­gre­bač­kom Ve­le­saj­mu od 12. do 16. lis­to­pa­da 2016. go­di­ne. Ri­ječ je o saj­mu ko­ji je važ­no mjes­to su­sre­ta pro­izvo­đa­ča i tr­go­va­ca na­mje­šta­jem i pro­izvo­da i opre­me za unu­traš­nje i vanj­sko ure­đe­nje, di­zaj­ne­ra, ar­hi­te­ka­ta, pos­lov­nih lju­di, struč­nja­ka i me­di­ja - mjes­to cje­lo­kup­ne po­nu­de i po­traž­nje, ko­je uz pos­lov­ni ima i sna­žan pro­mo­tiv­ni utje­caj. Za do­dat­ne in­for­ma­ci­je za­in­te­re­si­ra­ni obrt­ni­ci mo­gu se ja­vi­ti u Hr­vat­sku obrt­nič­ku ko­mo­ru; kon­takt oso­be su Dar­ko Pris­ter, tel: 01/4806-639, dar­ko.pris­ter@hok.hr, ili Dra­žen Hor­vat, tel: 01/4806-650, dra­zen.hor­vat@hok.hr.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.