Mi­li­jar­du eura za Novi put svi­le u regiji

Po­moć In­te­sa San­pa­olo i EBRD kre­di­ti­rat će ma­la i sred­nja po­du­ze­ća u Hr­vat­skoj, Sr­bi­ji, Slo­ve­ni­ji, Al­ba­ni­ji i BiH ka­ko bi bi­la kon­ku­rent­na za su­dje­lo­va­nje u bu­du­ćim ki­ne­skim pro­jek­ti­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Ban­kar­ska gru­pa­ci­ja In­te­sa San­pa­olo i Eu­rop­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD) kre­di­ti­rat će s mi­li­jar­du eura ma­la i sred­nja po­du­ze­ća u regiji, ka­ko bi bi­la kon­ku­rent­na za su­dje­lo­va­nje u pro­jek­ti­ma ko­je fi­nan­ci­ra Ki­na. Kre­di­ti su na­mi­je­nje­ni kom­pa­ni­ja­ma u Sr­bi­ji, Hr­vat­skoj, Slo­ve­ni­ji, Al­ba­ni­ji te Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni i bit će po­dr­ška pro­jek­ti­ma u sklo­pu ki­ne­ske ini­ci­ja­ti­ve Je­dan po­jas-Je­dan put (Novi put svi­le).

“Kre­di­ti, ko­ji će uglav­nom bi­ti sred­njo­roč­ni i du­go­roč­ni, kao i le­asing ugo­vo­ri, za kom­pa­ni­je kli­jen­te u mre­ži In­te­sa San­pa­olo gru­pe na Za­pad­nom Bal­ka­nu bit će odo­bra­va­ni na iz­nos do 15 mi­li­ju­na eura uz rok ot­pla­te od 10 do 15 go­di­na”, ka­žu iz ban­ke In­te­sa San­pa­olo. Kre­di­ti će se mo­ći ko­ris­ti­ti za na­ba­vu pos­tro­je­nja, me­ha­ni­za­ci­je, opre­me ili vo­zi­la, kao i za na­ba­vu, iz­grad­nju, pro­ši­re­nje ili re­no­vi­ra­nje in­du­di strij­skih pos­tro­je­nja i inves­ti­ci­je u ne­ma­te­ri­jal­na sred­sta­va za in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te. Pro­cje­ne su da će u in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te u regiji na No­vom pu­tu svi­le bi­ti ulo­že­no oko 11 mi­li­jar­di do­la­ra.

Pre­ma ri­je­či­ma Dra­gi­nje Đu­rić, pred­sjed­ni­ce Iz­vr­š­nog od­bo­ra Ban­ke In­te­sa iz Sr­bi­je, oče­ku­je se da će u toj zem­lji, gdje se već re­ali­zu­ju ve­li­ki pro­jek­ti ko­je fi­nan­ci­ra Ki­na, bi­ti pla­si­ran zna­ča­jan dio kre­dit­ne po­ot­po­re In­te­se San­pa­olo i EBRDa. Zaj­mo­ve će mo­ći do­bi­ti i tvrt­ke ko­je ni­su iz­rav­no uklju­če­ne u pro­jek­te ko­ji se re­ali­zi­ra­ju u su­rad­nji s Ki­nom, ali ko­je po­di­žu kon­ku­rent­nost do­ma­ćeg gos­po­dar­stva.

PD

U no­ve in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te ulo­žit će se mi­li­jar­de eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.