DO­BI­VA TREĆI TERMINAL

AERODROM N. TESLA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Be­ograd­ski aerodrom Ni­ko­la Tesla oče­ku­je da i 2016. za­vr­ši s vi­še od 26 mi­li­ju­na eura do­bi­ti, kao i pret­hod­ne dvi­je go­di­ne, s tim da će ula­ga­nja u ovoj go­di­ni iz­no­si­ti 4,2 mi­li­jar­de di­na­ra, što je 44 pos­to vi­še ne­go 2015. Uz dva pos­to­je­ća ter­mi­na­la do kra­ja go­di­ne aerodrom će do­bi­ti još je­dan su­vre­me­no oprem­lje­ni terminal - T2b. Pr­va fa­za iz­grad­nje je za­vr­še­na, a ri­ječ je o di­je­lu ko­ji po­ve­zu­je terminal 1 i terminal 2 i ko­ji će bi­ti na­mi­je­njen put­ni­ci­ma i zra­ko­plov­nim kom­pa­ni­ja­ma. U dru­goj fa­zi grad­nje no­vog ter­mi­na­la na aero­dro­mu Ni­ko­la Tesla pla­ni­ra se do­dat­no ure­đe­nje pros­to­ra za re­gis­tra­ci­ju put­ni­ka, sa su­vre­me­nim tran­s­port­nim sus­ta­vom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.