U Por­to­ro­žu že­le da nji­hov aerodrom ku­pi M. Kos­tić

Tu­ris­tič­ko odre­di­šte Na­kon pre­uzi­ma­nja ho­te­la Kom­pin­ski Pa­la­ce sr­p­ski po­du­zet­nik za­in­te­re­si­ran i za slo­ven­sku zrač­nu lu­ku PORTOROŽ IMA OGROMAN TURISTIČKI PO­TEN­CI­JAL,

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ve­ćin­ski vlas­ni­ci Ae­ro­dro­ma Portorož pri­pre­ma­ju se za po­nov­ni po­ku­šaj pro­da­je, nes­luž­be­no doz­na­je list Fi­nan­ce. Udjel će go­to­vo si­gur­no pro­da­ti Aerodrom Ljub­lja­na, Is­tra­benz i Lu­ka Ko­par, ko­ji zajedno dr­že 60 pos­to kom­pa­ni­je, a mo­žda i gra­đe­vin­ska tvrt­ka CPK.

U Por­to­ro­žu naj­vi­še že­le da ku­pac ae­ro­dro­ma bu­de je­dan od naj­ve­ćih sr­p­skih po­du­zet­ni­ka Mi­odrag Kos­tić, ko­ji u tom gra­du već po­sje­du­je ho­tel Kem­pin­ski Pa­la­ce, naj­luk­suz­ni­ji ho­tel na slo­ven­skoj oba­li.

Uz Kos­ti­ća, vlas­ni­ka MK Gro­upa, za­ni­ma­nje za Aerodrom Portorož po­t­vr­dio je i Mi­tja Pe­ter­nel, čel­nik Ca­si­no Ri­vi­ere. “MK Gro­up su­dje­lo­vat će u na­tje­ča­ju za kup­nju Ae­ro­dro­ma Portorož. Vje­ru­je­mo da Portorož ima ogroman turistički po­ten­ci­jal da pos­ta­ne odre­di­šte na naj­vi­šoj ra­zi­ni, a ra­zvoj zrač­ne lu­ke mo­že to­me zna­čaj­no pri­do­ni­je­ti“, po­t­vr­di­li su svo­je za­ni­ma­nje u MK Gro­upu.

Me­đu­tim, ni­je is­klju­če­no ni da će se za pre­uzi­ma­nje zrač­ne lu­ke ne­će na­tje­ca­ti i Op­ći­na Pi­ran, ko­ja sa­da po­sje­du­je 29pos­tot­ni udjel u vlas­niš­tvu ae­ro­dro­ma, a že­lje­la je, ka­ko su pi­sa­le Pri­mor­ske no­vi­ce, ot­ku­pi­ti udjel Is­tra­ben­za.

Na­kon to­ga Is­tra­benz se po­vu­kao iz pro­da­je jer je pro­ci­je­nje­no da u kon­zor­ci­ju s dru­gim vlas­ni­ci­ma zrač­ne lu­ke mo­že do­bi­ti vi­še za svoj udjel. Pri sve­mu to­me, jas­no se sa­mo da sa­daš­nji vlas­ni­ci, a ti­me i Op­ći­na Pi­ran ima­ju pra­vo pr­vo­ku­pa.

Naj­ve­ći vlas­nik por­to­ro­ške zrač­ne lu­ke, Aerodrom Ljub­lja­na, ko­ji je u sa­da vlas­niš- tvu nje­mač­ke kom­pa­ni­je Fra­port, za­sad sa­mo že­li re­ći da ana­li­zi­ra­ju mo­guć­nost pro­da­je udje­la u Aerodrom Portorož i da će od­lu­ka bi­ti usvo­je­na u sko­roj bu­duć­nos­ti, od stra­ne ni­ho­vog inves­ti­cij­skog od­bo­ra.

CPK će iz­ja­vio da će od­lu­či­ti o pro­da­ji “ka­da bu­de do­bio kon­kret­ne po­nu­de”.

PD

Ni­je is­klju­če­no da se za pre­uzi­ma­nje zrač­ne lu­ke ne­će na­tje­ca­ti i Op­ći­na Pi­ran

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.