Ci­je­na PKB-a pa­la sa 154 na 91 mil. eura

Novi krug pri­va­ti­za­ci­je

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­p­sko

Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva i grad Be­ograd do­go­vo­ri­li su s ban­ka­ma re­pro­gra­mi­ra­nje dugova PKB-a, jer još ni­je za­vr­še­na pro­cje­na vri­jed­nos­ti imo­vi­ne za 2015. go­di­nu. Na­kon to­ga PKB će bi­ti pri­va­ti­zi­ran po ci­je­ni ko­ja ne bi tre­ba­la bi­ti ve­ća od 91 mi­li­jun eura. To zna­či da će ku­pac imo­vi­nu ko­ja je pro­ci­je­nje­na na 303 mi­li­ju­na eura do­bi­ti vr­lo jef­ti­no, jer će kom­pa­ni­ja bi­ti ras­te­re­će­na i dugova od 70 mi­li­ju­na eura ko­je će pre­uze­ti dr­ža­va, pi­še Blic.

Bu­du­ći da nit­ko ni­je bio za­in­te­re­si­ran za kup­nju PKB-a za 154 mi­li­ju­na eura, što je 51% pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti kom­pa­ni­je 31. pro­sin­ca 2014., pre­ma za­ko­nu sli­je­di pro­da­ja za 30% tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti. Izvor Bli­ca iz sr­p­ske vla­de sma­tra da će do kra­ja go­di­ne po­ljo­pri­vred­na kom­pa­ni­ja bi­ti pri­va­ti­zi­ra­na.

U no­vim uvje­ti­ma, Pe­tar Ma­ti­je­vić, vlas­nik In­dus­tri­je me­sa Ma­ti­je­vić, ko­ji je zajedno s Mi­odra­gom Kos­ti­ćem i nje­go­vim MK Gro­upom na­pra­vio kon­zor­cij za pre­uzi­ma­nje PKBa, mo­žda će se ja­vi­ti na na­tje­čaj.

“Ci­je­na od 154 mi­li­ju­na eura bi­la je pre­vi­so­ka. Dr­ža­va ni­je vo­di­la ra­ču­na o to­me da je doš­lo do ve­li­kog pa­da ci­je­na po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da i da pos­to­ji ri­zik ula­ga­nja u to po­dru­čje. Sa­da bi i to tre­ba­lo utje­ca­ti na ci­je­nu ako je dr­ža­vi do­is­ta sta­lo da pro­da PKB. Još sam za­in­te­re­si­ran, ali tek ka­da se ras­pi­še na­tje­čaj mo­ći ću re­ći ho­ću li se pri­ja­vi­ti, sam ili s kon­zor­ci­jem, što ovi­si i o od­no­si­ma s Tön­ni­esom, ko­ji je že­li ku­pi­ti mo­ju kom­pa­ni­ju”, ka­že Ma­ti­je­vić.

PD

Pe­tar Ma­ti­je­vić još je za­in­te­re­si­ran za PKB

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.