U Špa­njol­skoj 13 pos­to vi­še tu­ris­ta

Pre­us­mje­ra­va­nje Skok do­la­za­ka tu­ma­či se stra­hom od na­pa­da u Tur­skoj, Egip­tu i Tu­ni­su

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na kri­li­ma za­zi­ra­nja tu­ris­ta od tur­skih i sje­ver­no­afrič­kih lje­to­va­li­šta broj do­la­za­ka u Špa­njol­skoj snaž­no je sko­čio. Pre­ma služ­be­nim sta­tis­tič­kim po­da­ci­ma, u trav­nju je u špa­njol­skim lje­to­va­li­šti­ma bi­lo 6,1 mi­li­jun stra­nih tu­ris­ta, 11,3 pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju. K to­me, u pr­va če­ti­ri mje­se­ca tu­ris­ta je 13 pos­to vi­še, od­nos­no pre­ko 18 mi­li­ju­na. Skok bro­ja tu­ris­ta špa­njol­ski turistički djel­t­ni­ci mo­gu pri­je sve­ga za­hva­li­ti snaž­ni­jem do­ra la­sku bri­tan­skih gos­ti­ju. Njih je u raz­dob­lju od si­ječ­nja do trav­nja sti­glo go­to­vo 20 pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Iz­ra­že­no u ap­so­lut­nim broj­ka­ma, špa­njol­ska lje­to­va­li­šta “oku­pi­ra­lo” je če­ti­ri mi­li­ju­na Bri­ta­na­ca.

Po­da­ci o do­las­ci­ma tu­ris­ta tu­ma­če se pre­us­mje­ra­va­njem europ­skih tu­ris­ta s tur­skih, egi­pat­skih i tu­ni­ških lje­to­va­li­šta na­kon te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u tim dr­ža­va­ma, a ko­ji i da­lje tra­že jef­ti­ni­ji od­mor. “Po­na­ša­nje tu­ris­ta se pro­mi­je­ni­lo na­kon na­pa­da. Re­zer- od­la­ze pre­ma Špa­njol­skoj, ali i Bu­gar­skoj i Grč­koj”, ka­že za Fi­nan­ci­al Ti­mes Dör­te Nor­d­beck, vo­di­telj is­tra­ži­va­nja tu­ris­tič­kih do­la­za­ka u agen­ci­ji GfK.

Me­đu­tim, Ramón Es­ta­lel­la, glav­ni taj­nik špa­njol­ske udru­ge ho­te­li­je­ra is­ti­če ka­ko strah od te­ro­riz­ma ni­je je­di­ni raz­log bo­ljih re­zul­ta­ta. Pre­ma nje­go­vom miš­lje­nju, ra­di se o kom­bi­na­ci­ji pri­hvat­lji­vih ci­je­na, do­brog mar­ke­tin­ga i usme­nih pre­po­ru­ka za­do­volj­nih gos­ti­ju.

Naj­vi­še je doš­lo Bri­ta­na­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.