VOLKSWAGENOVA DOBIT

MA­NJA ZA PETINU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Volkswagenova (VW) dobit u pr­vom tro­mje­se­čju po­to­nu­la je za 20 pos­to u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje, a pa­li su i pri­ho­di tog pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la ko­ji se bo­ri s po­s­lje­di­ca­ma skan­da­la u ve­zi va­ra­nja na tes­to­vi­ma štet­nih emi­si­ja. Dobit VW-a pri­je opo­re­zi­va­nja iz­no­si­la je 3,2 mi­li­jar­de eura, dok je u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne bi­la 3,97 mi­li­jar­di eura. Za 20 pos­to pa­la je i ne­to dobit kom­pa­ni­je, na 2,3 mi­li­jar­de eura, dok su pri­ho­di gru­pe skliz­nu­li 3,7 pos­to, na 50,1 mi­li­jar­du eura. Pad je, na­ime, i da­lje po­s­lje­di­ca skan­da­la zbog va­ra­nja na tes­to­vi­ma emi­si­je is­puš­nih pli­no­va. Iz­vr­š­ni di­rek­tor VW-a Mat­t­hi­as Mül­ler ipak je za­do­vo­ljan po­čet­kom, po nje­mu, za­tjev­ne 2016. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.