U TVRT­KA­MA ZAKONITA

ZABRANA MARAME

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zabrana is­lam­ske marame u pro­fe­si­onal­nom okru­že­nju mo­že se oprav­da­ti u ok­vi­ru “po­li­ti­ke ne­utral­nos­ti” ko­ju odre­di po­je­di­na tvrt­ka, oci­je­nio je u uto­rak glav­ni od­vjet­nik Europ­skog su­da prav­de. Sud sa sje­di­štem u Luxem­bo­ur­gu mo­ći će uze­ti u ob­zir tu na­po­me­nu kod do­no­še­nja od­lu­ke u slu­ča­ju re­cep­ci­oner­ke Sa­mi­re Ac­h­bi­ta ko­ja je os­po­ri­la ot­kaz bel­gij­ske tvrt­ke ko­ja ni­je pris­ta­ja­la na no­še­nje marame. Glav­ni od­vjet­nik su­da oci­je­nio je da zabrana marame u tvrt­ki “ne pred­stav­lja iz­rav­nu dis­kri­mi­na­ci­ju”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.