‘Bit će još slu­ča­je­va kao što je Go­ogle’

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fran­cu­ska

će “ići do kra­ja” ka­ko bi osi­gu­ra­la da mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je ko­je pos­lu­ju na nje­zi­nu tlu ne iz­bjeg­nu pla­ća­nje po­re­za, naj­a­vio je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Mic­hel Sa­pin u in­ter­v­juu za Re­uters i još tri eu­rop­ska dnev­ni­ka. Sa­pin je k to­me i naj­a­vio ka­ko će bi­ti još is­tra­ga po­put onih pro­tiv Go­oglea i McDo­nald’sa.

Pod­sje­ti­mo, fran­cu­ska po­li­ci­ja pri­je tje­dan da­na upa­la je u pa­ri­ško sje­di­šte Go­oglea zbog pre­tre­sa u sklo­pu is­tra­ge o mo­gu­ćoj po­rez­noj eva­zi­ji te­škoj 1,6 mi­li­jar­di eura. McDo­nald’s su is­tra­ži­te­lji po­sje­ti­li 18. svib­nja, ali ne zbog je­la. La­nac res­to­ra­na na­vod­no fran­cu­skoj riz­ni­ci du­gu­je 300 mi­li­ju­na eura.

Na pi­ta­nje je li mo­gu­ća na­god­ba fran­cu­skih po­rez­ni­ka s ame­rič­kim mul­ti­na­ci­onal­ka­ma, kao što se do­go­di­lo u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, fran­cu­ski mi­nis­tar je iz­ja­vio ka­ko vla­da u Pa­ri­zu “ne ula­zi u do­go­vo­re kao bri­tan­ska, mi pro­vo­di­mo za­ko­ne”. Go­ogle pla­ća re­la­tiv­no ma­lo po­re­za u europ­skim dr­ža­va­ma jer ve­ći­nu prihoda pri­ka­zu­je kroz svo­ju po­druž­ni­cu u Ir­skoj gdje su ni­ži po­re­zi.

U si­ječ­nju je kom­pa­ni­ja pos­ti­gla na­god­bu s bri­tan­skim po­rez­ni­ci­ma u ko­joj je pla­ti­la 190 mi­li­ju­na do­la­ra na ime ne­pla­će­nih po­re­za. Mi­nis­tar Sa­pin je iz­ja­vio ka­ko ni­šta ne spre­ča­va ve­li­ke kom­pa­ni­je da pri­ja­ve po­rez fran­cu­skoj vla­di.

RE­UTERS

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Mic­hel Sa­pin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.