TRGOVINSKU ORGANIZACIJU

WASHINGTON POTKOPAO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eu­rop­ska uni­ja i prav­ni struč­nja­ci op­tu­ži­li su SAD da pot­ko­pa­va Svjet­sku trgovinsku organizaciju ( WTO) na­kon što je Washington ulo­žio ve­to na iz­bor juž­no­ko­rej­skog su­ca u žal­be­no vi­je­će te ins­ti­tu­ci­je. SAD su proš­li tje­dan blo­ki­ra­le po­nov­ni iz­bor Se­ung Wha Chan­ga, ugled­nog struč­nja­ka za me­đu­na­rod­no tr­go­vač­ko pra­vo či­ji je če­tve­ro­go­diš­nji man­dat u sed­me­ro­čla­nom vi­je­ću za­vr­šen u uto­rak. U obraz­lo­že­nju ulo­že­nog ve­ta ame­rič­ki su pred­stav­ni­ci na­ve­li tri slu­ča­ja u ko­je je bio uklju­čen SAD, a u ko­ji­ma je žal­be­no vi­je­će, pre­ma nji­ho­vom su­du, pre­ko­ra­či­lo ov­las­ti i do­ni­je­lo “ap­s­trak­t­ne od­lu­ke”.

Me­đu­tim, os­ta­le čla­ni­ce WTOa, kao što je Bra­zil, Ja­pan i EU, is­ti­ču ka­ko ame­rič­ki pri­go­vo­ri na Chan­ga pot­ko­pa­va­ju žal­be­no vi­je­će i nje­go­vu neo­vis­nost, a ti­me i ci­je­li žal­be­ni sus­tav. Ina­če, WTO je u po­s­ljed­njih 20 go­di­na ko­li­ko pos­to­ji imao ve­li­kih us­pje­ha u rje­ša­va­nju me­đu­na­rod­nih tr­go­vin­skih spo­ro­va. Ana­li­ti­ča­ri za ino­zem­ne me­di­je is­ti­ču ka­ko ame­rič­ki mo­tiv vje­ro­jat­no le­ži u gu­bit­ku vje­re u WTO i u pri­pre­mi za ve­li­ku bit­ku s Ki­nom ko­joj bi tre­bao bi­ti priz­nat sta­tus tr­žiš­ne eko­no­mi­je. U tom slu­ča­ju os­ta­le dr­ža­ve bi bi­le ogra­ni­če­ne u uvo­đe­nju an­ti­dam­pin­ških mje­ra na uvoz ki­ne­ske ro­be. Od­lu­ka o sta­tu­su ki­ne­ske eko­no­mi­je tre­ba­la bi se na­ći na dnev­nom re­du upra­vo žal­be­nog vi­je­ća WTOa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.