IMAGO I OGILVY

POSTALI PARTNERI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naj­na­gra­đi­va­ni­ja svjet­ska mre­ža mar­ke­tin­ških kom­pa­ni­ja Ogilvy & Mat­her na re­gi­onal­nom je tr­ži­štu do­go­vo­ri­la su­rad­nju sa za­gre­bač­kim Ima­gom, jed­nom od vo­de­ćih hr­vat­skih mar­ke­tin­ških agen­ci­ja. Ogilvy & Mat­her u po­s­ljed­nje je če­ti­ri go­di­ne na pres­tiž­nom fes­ti­va­lu ogla­ša­va­nja u Can­ne­su pro­gla­še­na naj­bo­ljom agen­cij­skom mre­žom u svi­je­tu, te naj­u­čin­ko­vi­ti­jom agen­ci­jom pre­ma Ef­fie In­dexu u 2012., 2013. i 2016. la­ko pri­sut­ni na broj­nim svjet­skim tr­ži­šti­ma s 25.000 za­pos­le­ni­ka, ko­ji ra­de u vi­še od 500 ure­da u 126 ze­ma­lja, du­gi niz go­di­na u Hr­vat­skoj ni­su imali svoj ured ni part­ne­ra. Usko­ro Imago i Ogilvy & Mat­her pla­ni­ra­ju re­gi­onal­no ši­re­nje otva­ra­njem ure­da i u Slo­ve­ni­ji.

Da­mir Ci­glar, di­rek­tor Ima­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.