Dm uz tr­go­vi­nu pr­vi put ve­zao ugos­ti­telj­stvo

Novi pro­daj­ni mo­del U pros­to­ru biv­še ka­va­ne Me­du­lić kup­ci se mo­gu os­vje­ži­ti zdra­vim so­ko­vi­ma i pri­za­lo­ga­ji­ti

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Za­greb U po­ne­dje­ljak je u za­gre­bač­koj u Me­du­li­će­voj uli­ci, otvo­re­na je 49. dm pr­va pro­da­va­oni­ca u Za­gre­bu i pr­va u Hr­vat­skoj s ugos­ti­telj­skom po­nu­dom.

Ovaj novi smjer pos­lo­va­nja dm-a us­mje­ren i na ugos­ti­telj­stvo pred­stav­ljen je pu­bli­ci u pros­to­ri­ma biv­še ka­va­ne Me­du­lić u ko­joj su pri­je 20 go­di­na do­la­zi­li ka­za­li­štar­ci ta­daš­njeg Ja­zav­ca, a da­naš­njeg Ke­rem­pu­ha. Baš za­to su ka­za­liš­ni duh pro­da­va­oni­ce svo­jim nas­tu­pi­ma na­krat­ko oži­vje­li glum­ci ka­za­li­šta Ke­rem­puh, Bor­ko Pe­rić, Ma­ja Po­sa­vec i Ivan Đu­ri­čić.

Uz asor­ti­man ko­ji bro­ji vi­še od 16.000 pro­izvo­da, no­vo­otvo­re­na pro­da­va­oni­ca kup­ci­ma nu­di mjes­to za opu­šta­nje i is­pi­ja­nje zdra­vih smo­ot­hi­ja, so­ko­va i na­pi­ta­ka od vo­ća i po­vr­ća, eko ča­je­va te ka­ve na te­ra­si ili ga­le­ri­ji u sklo­pu pro­da­va­oni­ce.

“Za dva­de­set go­di­na na­šeg pos­lo­va­nja na ovom tr­ži­štu otva­ra­mo pos­lov­ni­cu u pros­to­ru ka­ve­ne ko­ja već dva­de­set go­di­na ni­je u funk­ci­ji. Uvi­jek smo nas­to­ja­li bi­ti ino­va­tiv­ni što smo do­ka­za­li i ovom pro­da­va­oni­com dm-a ko­ja kup­ci­ma omo­gu­ću­je da se opus­te”, po­ru­čio je Mir­ko Mra­ku­žić, di­rek­tor dma Hr­vat­ska.

Okup­lje­ne je poz­dra­vio i za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić bez ko­jeg, re­če­no je na otvo­renj­nu, ova dm-ova inves­ti­ci­ja od 3,5 mi­li­ju­na ku­na ne bi us­pje­la.

Gra­do­na­čel­nik je naj­a­vio ka­ko će u sri­je­du, 1. lip­nja, od 18:00 sa­ti pre­uze­ti ulo­gu bla­gaj­ni­ka u no­vom dm-u, a svu za­ra­du dm će pre­us­mje­ri­ti u hu­ma­ni­tar­ne svr­he.

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.