KA­MA­TE NA KREDITE

I OTP BAN­KA SMA­NJU­JE

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

OTP ban­ka u sr­p­nju će sni­zi­ti ka­mat­ne sto­pe na pos­to­je­će i no­ve kredite u euri­ma i ku­na­ma, pa će kre­di­ti u euri­ma bi­ti ni­ži za 0,31 pos­tot­ni bod, a u ku­na­ma za 0,10 pos­tot­nih bo­do­va, pri­op­ći­li su u uto­rak iz te ban­ke. “OTP ban­ka će u sr­p­nju sni­zi­ti ka­mat­ne sto­pe na sve pos­to­je­će i no­ve kredite gra­đa­na s pro­mje­nji­vom ka­mat­nom sto­pom, pa će ka­mat­ne sto­pe na kredite uz va­lut­nu kla­uzu­lu u euri­ma bi­ti ni­že za 0,31, a za kredite u ku­na­ma za 0,10 pos­tot­nih bo­do­va. U po­s­ljed­nje tri go­di­ne OTP ban­ka je već šest pu­ta sma­nji­va­la ka­mat­ne sto­pe gra­đa­ni­ma”, sto­ji u pri­op­će­nju. Do sni­ža­va­nja ka­mat­nih sto­pa do­la­zi sli­je­dom kre­ta­nja na­ci­onal­ne re­fe­rent­ne sto­pe (NRS1), uz ko­ju je OTP ban­ka ve­za­la svo­je kredite. Is­ti­če se i ka­ko će Ban­ka kli­jen­te pi­sa­nim pu­tem oba­vi­jes­ti­ti o sma­nje­nju ka­mat­ne sto­pe te o no­voj vi­si­ni anu­ite­ta i no­vom ot­plat­nom pla­nu. Na­ci­onal­na re­fe­rent­na ka­mat­na sto­pa pro­sječ­ni je tro­šak fi­nan­ci­ra­nja ban­kar­skog sek­to­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.