OBRTNICIMA KOD UNIQE POSEBNI UVJETI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO -

Pred­sjed­nik Hr­vat­ske obrt­nič­ke ko­mo­re Dra­gu­tin Ra­no­ga­jec i pred­sjed­ni­ca Upra­ve UNIQA osi­gu­ra­nja Sa­ša Kr­ba­vac pot­pi­sa­li su Spo­ra­zum o me­đu­sob­nim od­no­si­ma. Nji­me se UNIQA osi­gu­ra­nje, kao da­va­telj us­lu­ga, obve­zu­je za po­tre­be HOK-a i nje­go­vih čla­no­va osi­gu­ra­ti po­seb­ne uvje­te kod skla­pa­nja ugo­vo­ra osi­gu­ra­nja imo­vi­ne, osi­gu­ra­nja oso­ba od po­s­lje­di­ca ne­sret­nog slu­ča­ja, osi­gu­ra­nja od od­go­vor­nos­ti, put­nog osi­gu­ra­nja te do­dat­nog i do­pun­skog zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja. HOK se pak obve­zu­je da će pro­mo­vi­ra­ti ovaj Spo­ra­zum, ka­ko bi nje­go­vi čla­no­vi bi­li upoz­na­ti s po­volj­ni­jim uvje­ti­ma na­ba­ve iz ovog Spo­ra­zu­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.