EU-no­vos­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Eu­rop­ski investicijski fond (EIF) i ban­ka Equa pot­pi­sa­li su pr­vi spo­ra­zum u Če­škoj u ok­vi­ru pro­gra­ma COSME. Spo­ra­zum ima po­dr­šku Europ­skog fon­da za stra­te­ška ula­ga­nja (EFSU), ključ­nog ele­men­ta Pla­na ula­ga­nja za Eu­ro­pu, ko­je­mu je cilj oži­vje­ti ula­ga­nja u stra­te­ške pro­jek­te di­ljem Eu­ro­pe. Spo­ra­zu­mom će se ban­ci Equa omo­gu­ći­ti da ti­je­kom slje­de­će dvi­je go­di­ne ma­lim i sred­njim po­du­ze­ći­ma po­nu­di zaj­mo­ve od 1,8 mi­li­jar­di kru­na (oko 66,5 mil. eura) uz sma­nje­nje po­treb­nih jam­s­ta­va. Na­kon odo­bre­nja pri­jed­lo­ga Ko­mi­si­je o stva­ra­nju plat­for­me za po­bolj­ša­nje su­rad­nje na suz­bi­ja­nju ne­pri­jav­lje­nog ra­da ta je plat­for­ma i po­kre­nu­ta. Cilj plat­for­me jest pre­tvo­ri­ti ne­pri­jav­lje­ni rad u pri­jav­lje­ni rad i za­jam­či­ti so­ci­jal­nu za­šti­tu mi­li­ju­ni­ma Eu­rop­lja­na ko­ji su na gu­bit­ku zbog raz­nih ri­zič­nih obli­ka za­poš­lja­va­nja, uklju­ču­ju­ći ne­sa­mos­tal­ni rad ma­ski­ran kao sa­mo­za­pos­le­nost. Plat­for­mom će pred­sje­da­va­ti Ko­mi­si­ja, a omo­gu­ćit će ras­pra­ve o na­či­ni­ma i sred­stvi­ma po­bolj­ša­nja po­li­ti­ka i mje­ra ko­je se ba­ve pro­ble­mom ne­pri­jav­lje­nog ra­da te po­ti­ca­ti su­rad­nju iz­me­đu na­ci­onal­nih ti­je­la i dru­gih čim­be­ni­ka.

Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu is­pla­ti­la je na osnovi odo­bre­nih sred­sta­va iz IPARD pro­gra­ma, za za­vr­še­no ula­ga­nje u sklo­pu mje­re 101 Ula­ga­nja u po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva u svr­hu res­truk­tu­ri­ra­nja i dos­ti­za­nja stan­dar­da Za­jed­ni­ce. Ko­ris­ni­ku OPG Fič­ko Jo­sip iz Po­drav­skih Se­sve­ta u Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je is­pla­će­no je 388.668,91 kn za ula­ga­nje u po­ljo­pri­vred­nu me­ha­ni­za­ci­ju i opre­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.