Po­li­tič­ki ka­os u Vla­di od­go­dio no­ve obvez­ni­ce

Pr­va žr­tva Po­li­tič­ka ne­iz­vjes­nost pre­li­la se u vi­šu ci­je­nu od one ko­ju je pre­dvi­dio Ma­rić

Poslovni Dnevnik - - FRONT PA­GE - JA­DRAN­KA DO­ZAN

Za Hr­vat­sku ni­je upit­na mo­guć­nost pro­da­je mi­li­jar­du eura obvez­ni­ca, već nji­ho­va tre­nut­na ci­je­na

Vla­di­na de­le­ga­ci­ja pre­dvo­đe­na mi­nis­trom fi­nan­ci­ja Zdrav­kom Ma­ri­ćem u sri­je­du je od­lu­či­la od­go­di­ti iz­da­nje no­vih euro­obvez­ni­ca ci­lja­no­ga iz­no­sa mi­li­jar­du eura, i to ne­po­sred­no pri­je za­klju­če­nja pred­bi­ljež­bi inves­ti­to­ra.

Glav­ni raz­log tak­voj od­lu­ci su do­ma­ća po­li­tič­ka pre­vi­ra­nja ko­ja su se ti­je­kom pred­bi- ljež­bi oči­to pre­li­la u ne­što ve­ći tra­že­ni pri­nos ne­go što je hr­vat­ski tim ko­ji je pret­hod­no odra­dio ro­ad­show sma­trao pri­mje­re­nim i što je pret­hod­nih da­na si­gla­li­zi­ra­lo ras­po­lo­že­nje ula­ga­ča.

Ka­ko su krat­ko pri­op­ći­li iz Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, na­kon ni­za ovo­tjed­nih sas­ta­na­ka s inves­ti­to­ri­ma u Nje­mač­koj i Lon­do­nu re­ak­ci­je na pre­zen­ti­ra­ne os­nov­ne ma­kro­eko­nom­ske po­ka­za­te­lje, ras­tu­će tren­do­ve u gos­po­dar­stvu te pro­gram re­for­mi bi­le su “vr­lo po­zi­tiv­ne”. Ipak od­lu­če­no je, ka­žu, da se nas­ta­vi s pra­će­njem kre­ta­nja na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma i da se iz­da­nje je­di­ne pla­ni­ra­ne ovo­go­diš­nje euro­obvez­ni­ce re­ali­zi­ra “na­kon što se ot­klo­ne tre­nut­ne do­ma­će po­li­tič­ke ne­jas­no­će”.

Ta je vi­jest u di­je­lu me­di­ja, ra­zum­lji­vo, po­pra­će­na pri­lič­no dra­ma­tič­no, kao “pr­vi put u po­vi­jes­ti pro­pa­lo iz­da­nje”. Odus­ta­ja­nje od ope­ra­ci­je za­du­ži­va­nja u nje­zi­noj za­vr­š­noj fa­zi sva­ka­ko ni­je do­bra vi­jest. Me­đu­tim, “dra­ma” ipak ni pri­bliž­no ni­je tih raz­mje­ra. Jer, uz tre­nut­nu lik­vid­nost na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma i op­će­ni­to po­volj­ne uvje­te za­du­ži­va­nja, za Hr­vat­sku ni­je upit­na sa­ma mo­guć­nost pro­da­je mi­li­jar­du eura obvez­ni­ca. Pi­ta­nje je že­li li se pla­ti­ti odre­đe­na do­dat­na pre­mi­ja ri­zi­ka na ko­ju su inves­ti­to­ri oči­to za­igra­li na ra­čun po­li­tič­ke si­tu­aci­je, a mi­mo pre­mi­je ko­ja pro­iz­la­zi iz fun­da­me­na­ta hr­vat­ske eko­no­mi­je. Na de­se­to­go­diš­nji dug u od­no­su re­fe­rent­ni nje­mač­ki ona u no­vi­je vri­je­me iz­no­si 3,23,5 pos­tot­na bo­da, što im­pli­ci­ra pri­nos od oko tri i pol pos­to.

Uz po­s­ljed­nje ma­kro­eko­nom­ske i fi­skal­ne po­ka­za­te­lje, sma­nje­nje de­fi­ci­ta, naz­na­ke sta­bi­li­zi­ra­nja jav­nog du­ga, a na­ro­či­to naj­no­vi­ju obja­vu kvar­tal­nog ras­ta BDPa od 2,7 pos­to u pr­vom ovo­go­diš­njem kvar­ta­lu, hr­vat­ska de­le­ga­ci­ja oči­to je oci­je­ni­la da je u toj ci­je­ni ugra­đe­na i ko­ja “de­ci­ma­la” na ra­čun ne­iz­vjes­nos­ti ve­za­nih uz tre­nut­na na­te­za­nja u vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­ji oko (ne) opo­zi­va pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.