Zad­nja po­moć Ja­dro­plo­vu: jam­s­tvo za 6 mil. do­la­ra kre­di­ta

Slam­ka spa­sa Po­sr­nu­li bro­dar ne mo­že op­s­ta­ti bez stra­te­ško­ga part­ne­ra

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO - MA­RI­JA BR­NIĆ

Do ruj­na mo­ra­ju na­pra­vi­ti plan res­truk­tu­ri­ra­nja ko­ji mo­ra još odo­bri­ti Europ­ska ko­mi­si­ja

Split­skom će Ja­dro­plo­vu dr­ža­va, ko­ja je 70pos­tot­ni vlas­nik, na­kon ne­us­pje­lih po­ku­ša­ja pri­va­ti­za­ci­je po­ku­ša­ti još jed­nom po­mo­ći. Na da­naš­njoj sjed­ni­ci Vla­de odo­brit će tom bro­dar­skom po­du­ze­ću, na­ime, kre­dit­no za­du­že­nje, uz dr­žav­no jam­s­tvo. Ta je od­lu­ka pr­vi ko­rak u po­s­ljed­njem po­ku­ša­ju Ja­dro­plo­vo­ve sa­na­ci­je i fi­nan­cij­skog res­truk­tu­ri­ra­nja. Pri­je sa­mog for­ma­li­zi­ra­nja ove dr­žav­ne in­ter- ven­ci­je i za­klju­če­nja ugo­vo­ra o kre­dit­nom aran­žma­nu ko­jim će po­kri­ti po­lu­go­diš­nje tro­ško­ve pos­lo­va­nja, Ja­dro­plo­vo­va Upra­va je iz­ra­di­la plan sa­na­ci­je.

Tre­bat će im kon­zul­tant

U idu­ća tri mje­se­ca, pak, Ja­dro­plov ima za­da­tak oda­bra­ti kon­zul­ta­na­ta i s njim iz­ra­di­ti pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja tvrt­ke. Do po­čet­ka ruj­na taj pro­gram mo­ra do­bi­ti odo­bre­nje re­sor­nog Mi­nis­tar­stva po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, ko­je ga po­tom upu­ću­je u Bruxel­les.

Europ­ska ko­mi­si­ja uz su­glas­nost Ja­dro­plo­vo­vom pro­gra­mu da­je i ro­ko­ve za sma­nje­nje ka­pa­ci­te­ta i pro­pi­su­je vi­si­nu vlas­ti­tog učeš­ća u res­truk­tu­ri­ra­nju pro­da­jom ne­kret­ni- na tvrt­ke. No, i pri­je ne­go što do­ku­ment ode pre­ma Ko­mi­si­ji Cen­tar za pro­da­ju i res­truk­tu­ri­ra­nje (CERP) mo­ra se uklju­či­ti u pro­ces, toč­ni­je pro­ves­ti ana­li­ze i is­pi­ti­va­nje tr­ži­šta.

CERP, je ina­če, pri­je ne­što vi­še od go­di­nu da­na nu­dio na pro­da­ju ve­ćin­ski udjel u Ja­dro­plo­vu, no obve­zu­ju­ćih po­nu­da na kra­ju ni­je bi­lo. Još proš­le je­se­ni na sto­lu skup­šti­ne druš­tva Upra­va na če­lu s Bra­ni­mi­rom Ko­va­či­ćem iz­aš­la je s pla­nom rje­še­nja kroz mo­del do­ka­pi­ta­li­za­ci­je, ali je pri­jed­log bio od­ba­čen.

Nuž­na do­ka­pi­ta­li­aza­ci­ja

No­va Vla­da sa­da kons­ta­ti­ra ka­ko je “evi­dent­no da bez do­ka­pi­ta­li­za­ci­je Ja­dro­plov ne mo­že op­s­ta­ti, što zna­či da bez svje­žeg ka­pi­ta­la, od­nos­no pro­na­la­že­nja stra­te­škog part­ne­ra, tvrt­ka ne­ma bu­duć­nos­ti”.

Tim smje­rom vo­dit će se i u iz­ra­di pro­gra­ma res­truk­tu­ri­ra­nja kao zad­nje slam­ke za op­s­ta­nak tvrt­ke. Do­tad će se lik­vid­nost odr­ža­va­ti kre­di­tom kod Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj (HBOR) u vis­ni od 6,045 mi­li­ju­na ame­rič­kih do­la­ra. Kre­dit se odo­bra­va uz ka­mat­nu sto­pu od 4 pos­to i na rok ot­pla­te od šest go­di­na, uklju­ču­ju­ći dvi­je go­di­ne po­če­ka. Ja­dro­plov, ko­ji u flo­ti ima šest bro­do­va, a ukup­no za­poš­lja­va vi­še od 315 rad­ni­ka, od če­ga 280 po­mo­ra, dr­ža­vi je za slu­čaj ak­ti­vi­ra­nja jam­s­tva dao hi­po­te­ku dru­gog re­da nad tri ne­kret­ni­ne u Spli­tu, uklju­ču­ju­ći uprav­nu zgra­du, te skla­diš­no­ured­ski i stam­be­ni pros­tor.

I. ČA­GALJ/PIXSELL

Dr­ža­va je 70-pos­tot­ni vlas­nik tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.