Ne­ured­ni pla­ti­še za­dr­ža­li kre­di­te u fran­ci­ma

Iz­vješ­će HNB-a Zad­njeg da­na ožuj­ka gra­đa­ni ima­li još 3,1 ml­rd. ku­na stam­be­nih kre­di­ta u CHF

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Zad­njeg da­na ožuj­ka u bi­lan­ca­ma ba­na­ka os­ta­lo je 4,7 mi­li­jar­di ku­na kre­di­ta ve­za­nih uz švi­car­ski fra­nak, pet pu­ta ma­nje ne­go što je bi­lo fra­nač­kih kre­di­ta (23,6 mi­li­jar­di ku­na) uoči ko­nver­zi­je. Glav­ni­nu pre­os­ta­lih kre­di­ta, 3,38 mi­li­jar­di ku­na, dr­ži sta­nov­niš­tvo, i to uglav­nom kao stam­be­ni kre­dit. Tvrt­ke ni­su bi­le obu­hva­će­ne ko­nver­zi­jom i one i na­da­lje du­že oko 1,3 ml­rd. ku­na kre­di­ta u CHF. Vla­da je ne­dav­no obja­vi­la da je na­kon ko­nver­zi­je CHF kre­di­ta u eur­ske dug sta­nov­niš­tva sma­njen za 6,6 ml­rd. ku­na, a po­vrh ot­pi­sa tre­ći­ne du­ga, oko 43.000 duž­ni­ka do­bi­lo je i oko 1,1 ml­rd. ku­na po­vra­ta za pre­pla­će­ne ka­ma­te. HNB u naj­no­vi­jem iz­vje­šta­ju o sta­nju kre­di­ta po va­lu­ta­ma na­vo­di da su zad­njeg da­na ožuj­ka gra­đa­ni ima­li još 3,1 ml­rd. ku­na stam­be­nih kre­di­ta u CHF, dok je vri­jed­nost stam­be­nih eur­skih kre­di­ta na­kon ko­nver­zi- je sko­či­la za 10 ml­rd. ku­na. Prem­da je do tog da­tu­ma ve­ći­na ba­na­ka pro­ve­la ko­nver­zi­ju, bi­lo je i po­nov­lje­nih iz­ra­ču­na pa je mo­gu­će da će se svo­ta pre­os­ta­lih fra­nač­kih kre­di­ta još sma­nji­va­ti, no po­sve je si­gur­no da još ne­ko vri­je­me ne­će nes­ta­ti iz bi­lan­ci.

Sva­ki dru­gi duž­nik ko­ji je os­tao u fran­ci­ma pres­tao je vra­ća­ti kre­dit, pa ban­ke mo­ra­ju pre­sje­ći što s 1,7 ml­rd. ku­na tak­vih lo­ših kre­di­ta.

JU­RI­CA GA­LO­IĆ/PIXSELL

Lo­ših kre­di­ta u fran­ci­ma je 1,7 ml­rd. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.