OBUS­TAV­LJA SE STE­ČAJ DI­NE PE­TRO­KE­MI­JE

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Skup­šti­na vje­rov­ni­ka Di­ne Pe­tro­ke­mi­je u ste­ča­ju od­lu­či­la je u sri­je­du da se ste­čaj­ni pos­tu­pak te tvrt­ke obus­ta­vi i za­klju­či, što bi se tre­ba­lo pro­ves­ti do kra­ja lip­nja, iz­ja­vi­la je za Hi­nu ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca Ma­ri­ja Ru­žić. Obus­ta­vi ste­ča­ja ni­su se pro­ti­vi­li ni pred­stav­ni­ci dr­ža­ve, pa će se ti­je­kom slje­de­ćih mje­sec da­na, do za­klju­če­nja ste­ča­ja, rje­ša­va­ti pi­ta­nje ču­va­nja i zbri­nja­va­nja opas­nog ot­pa­da u Di­ni pu­tem Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost. Imo­vi­nom će na­da­lje ras­po­la­ga­ti raz­luč­ni vje­rov­ni­ci Di­ne, a ona će se vje­ro­jat­no pro­da­va­ti po ovr­š­nom pri­jed­lo­gu vje­rov­ni­ka HEP-Ops­kr­be i HEP-ODS-a, na­kon što je za­gre­bač­ki Hypo po­vu­kao svoj ovr­š­ni pri­jed­log. U tom slu­ča­ju pro­da­va­la bi se sva imo­vi­na Di­ne, vje­ro­jat­no u ruj­nu ove go­di­ne, a vje­rov­ni­ci bi se na­mi­ri­va­li u skla­du sa za­kon­skim odred­ba­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.