BLO­KI­RA­NIH TVRT­KI 30% MA­NJE NE­GO LA­NI

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Pot­kraj trav­nja ove go­di­ne blo­ki­ra­ne je ra­ču­ne ima­lo 33.860 tvrt­ki i obrt­ni­ka s 20,09 mi­li­jar­di ku­na ne­iz­vr­še­nih os­no­va za pla­ća­nje, kao i 329.328 gra­đa­na s 38,72 mi­li­jar­de ku­na ne­pla­će­nih du­go­va­nja, obja­vi­la je Fi­na. U od­no­su na mje­sec pri­je, broj blo­ki­ra­nih tvrt­ki je bio ma­nji za 1553 ili 4,4 pos­to, a ukup­na du­go­va­nja su sma­nje­na za 920 mi­li­ju­na ku­na. Is­to­dob­no je broj blo­ki­ra­nih gra­đa­na po­ras­tao za 796 ili 0,2 pos­to. U od­no­su na tra­vanj 2015., broj blo­ki­ra­nih tvrt­ki je ma­nji za 14,5 ti­su­ća ili 30 pos­to, a ukup­ni dug je sma­njen za 7,9 mi­li­jar­di ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.