Do­bro za so­ci­jal­no ugro­že­ne, lo­še za no­ve kli­jen­te

Ci­je­na iz­mje­ne za­ko­na Gu­bit­kom di­je­la sred­sta­va iz na­mi­re­nja ban­ke bi ote­ža­le uvje­te kre­di­ti­ra­nja

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Po­tak­nu­ti kri­zom u mno­gim čla­ni­ci­ma Europ­ske uni­je po­ku­ša­ju raz­li­či­tim mo­de­li­ma za­šti­ti­ti pr­vu ne­kret­ni­nu za sta­no­va­nje, a taj trend pra­ti i no­va ad­mi­nis­tra­ci­ja u Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa, pa ide ko­rak da­lje od po­s­ljed­njih iz­mje­na Ovr­š­nog za­ko­na ko­ji­ma je uve­de­na mo­guć­nost jed­no­go­diš­nje od­go­de de­lo­ža­ci­je duž­ni­ka.

Ak­tu­al­na No­ve­la Ovr­š­nog za­ko­na pro­mi­če ide­ju no­vih pra­vo­sud­nih vlas­ti da se pri­je na­mi­re­nja vje­rov­ni­ka odre­đe­ni dio iz­no­sa iz ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne iz­uz­me te upla­ti na za­šti­će­ni ra­čun ovr­še­ni­ka. No, za ban­ke je ta­kav pri­jed­log, doz­na­je­mo, ve­li­ka no­vost, i u pr­vim nes­luž­be­nim kal­ku­la­ci­ja­ma vo­dio bi ih u gu­bit­ke, pa će pri­jed­log či­ni se bi­ti ne­pri­hvat­ljiv.

U re­ži­mu pro­ved­be ovr­he na na­kret­ni­ni na­ve­de­na no­va mo­guć­nost šti­ti­la bi so­ci­jal­nu po­zi­ci­ju duž­ni­ka, dok bi za vje­rov­ni­ke zna­či­la dalj­nje us­te­za­nje u pra­vi­ma. Po ne­ki­ma je ri­ječ i o znat­nom gu­bit­ku u iz­no­su na­mi­re­nja, ko­je bi za po­s­lje­di­cu ima­lo i ote­ža­nu pro­da­ju ne­kret­ni­na pod hi­po­te­kom, a mo­gu­će je sto­ga i dalj­nje ru­še­nje ci­je­na na tr­ži­štu. No, po­je­di­ni prav­ni­ci sma­tra­ju da bi se ra­di­lo i o svo­je­vr­s­noj eks­pro­pri­ja­ci­ji, na tra­gu ne ta­ko dav­no za­us­tav­lje­ne ide­je da se uop­će ne mo­že ovr­ši­ti pr­va ne­kret­ni­na. Na­ime, no­vo rje­še­nje ko­je se pred­la­že, svi se sla­žu, do­bra je so­ci­jal­na mje­ra, no ipak nji­me se gu­bi iz vi­da ukup­na tr­žiš­na sli­ka, kao i uvje­ti pos­lo­va­nja ba­na­ka, ali i po­tre­be za po­volj­nim kre­di­ti­ma za rje­ša­va­nje stam­be­nog pi­ta­nja pri­mje­ri­ce mla­dih obi­te­lji.

Ka­ko je u ti­je­ku jav­na ras­pra­va o na­cr­tu ovr­š­nih iz­mje­na, za­sad ne­ma služ­be­nih re­ak­ci­ja fi­nan­cij­skog sek­to­ra, no doz­na­je­mo da će na­kon in­ter­ne ana­li­ze upu­ti­ti svo­je pri­mjed­be Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa, ali uz de­talj­no upo­zo­re­nje što bi us­tva­ri usva­ja­nje na­ve­de­nog pri­jed­lo­ga zna­či­lo i za uvje­te pos­lo­va­nja ban­ka, kao i za no­ve kre­di­te.

Na­ime, zna­či­lo bi to i no­vo po­gor­ša­va­nje uvje­ta pos­lo­va­nja, ko­ji će se odra­zi­ti i na pro­izvo­de. Ka­ko ne bi ra­di­le gu­bit­ke, spo­mi­nju se kao mo­gu­ći i do­dat­ni uvje­ti ko­ji bi se tra­ži­li kod odo­bra­va­nja stam­be­nih kre­di­ta, do­dat­na sred­stva osi­gu­ra­nja na­pla­te, a mo­gu­će i odo­bo­ra­va­li ma­nji iz­no­si kre­di­ta za kup­nju ne­kret­ni­na, uz vlas­ti­to učeš­će ko­ris­ni­ka.

J. GA­LO­IĆ/PIX

Pri­bli­ža­va­nje ide­ji ne­mo­guć­nos­ti ovr­he nad pr­vom ne­kre­ti­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.