HUP i HOK za re­for­mu, a HGK i za Jo­ki­ćev os­ta­nak

Te­ško za­mje­njiv Na­da­mo se da će Bo­ris Jo­kić do­vr­ši­ti re­for­mu, ka­žu u Ko­mo­ri

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO - SA­ŠA PA­PA­REL­LA

Pre­ma re­zul­ta­ti­ma PI­SA tes­ti­ra­nja, hr­vat­ski su uče­ni­ci is­pod pro­sje­ka u ka­te­gor­ja­ma zna­nos­ti i či­ta­lač­ke pi­sme­nos­ti, a po­go­to­vo u ma­te­ma­ti­ci

Sve tri na­ci­onal­ne udru­ge ko­je okup­lja­ju po­du­zet­ni­ke i obrt­ni­ke - HUP, HGK i HOK po­dr­ža­va­ju nas­ta­vak pro­vo­đe­nja cje­lo­vi­te ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, a ne­ke od njih iz­ri­či­to tra­že da rad na pro­jek­tu nas­ta­vi Bo­ris Jo­kić.

Ber­nard Ja­ke­lić, za­mje­nik glav­nog di­rek­to­ra HUP-a, po­dr­žao je nas­ta­vak re­for­mi, is­tak­nuv­ši da je pos­lo­dav­ci­ma obra­zo­va­nje iz­nim­no važ­no. “Re­for­ma sus­ta­va obra­zo­va­nja te­melj je svih re­for­mi. U ovom tre­nut­ku ima­mo ne­us­kla­đe­nost tr­ži­šta ra­da od naj­ni­žih ra­zi­na do onih naj­vi­ših. Ako sad sta­ne­mo na po­la pu­ta, na­ša bu­duć­nost je vr­lo ne­iz­vjes­na jer kon­ku­ren­ci­ja ko­jom smo okru­že­ni os­ta­vit će nas na re­pu svih do­ga­đa­ja, a mi će­mo os­ta­ti u pro­sječ­nos­ti i si­vi­lu”, upo­zo­rio je Ja­ke­lić.

HOK uva­ža­va stru­ku

I pred­sjed­nik HOK-a Dra­gu­tin Ra­no­ga­jec po­dr­ža­va nas­ta­vak ra­da Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne za pro­ved­bu Cje­lo­vi­te ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. “Poz­drav­lja­mo za­la­ga­nje za uva­ža­va­njem stru­ke te tra­ži­mo jas­nu po­dr­šku po­li­ti­ke kroz po­du­zi­ma­nje kon­kret­nih ko­ra­ka po­treb­nih za pro­ved­bu re­for­me.

Obra­zo­va­nje mo­ra slu­ša­ti po­tre­be gos­po­dar­stva, a gos­po­dar­stvo mo­ra osi­gu­ra­ti do­vo­ljan broj mjes­ta za prak­su. Tre­ba uves­ti obve­zu edu­ka­ci­je nas­tav­ni­ka, us­pos­ta­vi­ti ra­ci­onal­nu mre­žu ško­la i pro­gra­ma te os­no­va­ti cen­tre kom­pe­tent­nos­ti”, ka­že Ra­no­ga­jec.

I iz HGK sti­že po­ru­ka da ap­so­lut­no po­du­pi­ru pro­ved­bu ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. “Is­kre­no nam je ja­ko žao što je doš­lo do os­tav­ke eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne. Na­da­mo se da ovo ni­je nji­ho­va ko­nač­na od­lu­ka te da će se pre­do­mis­li­ti i do­vr­ši­ti po­sao ko­ji su za­po­če­li za do­bro­bit obra­zo­va­nja i ci­je­le dr­ža­ve.

Du­al­no obra­zo­va­nje

Do­bro smo upoz­na­ti s do­sa­daš­njim ra­dom rad­ne sku­pi­ne pre­dvo­đe­ne dok­to­rom Bo­ri­som Jo­ki­ćem i bit će ja­ko te­ško pro­na­ći adek­vat­nu za­mje­nu za njih, po­se­bi­ce za­to što je pred nji­ma vr­lo kom­plek­san za­da­tak obra­de go­to­vo 3000 pris­ti­glih pri­mjed­bi i pri­jed­lo­ga na

Ber­nard ja­ke­lić

HUP ku­ri­ku­lar­ne do­ku­men­te”, ka­žu u HGK, a kao rje­še­nje pro­ble­ma nu­de aus­trij­ski kon­cept du­al­nog obra­zo­va­nja ko­ji po­dra­zu­mi­je­va prak­tič­ni rad uz obra­zo­va­nje.

Ina­če, po re­zul­ta­ti­ma me­đu­na­rod­nog PI­SA tes­ti­ra­nja ko­jim se pro­cje­nju­je zna­nje 15-go­diš­nja­ka iz 65 ze­ma­lja svi­je­ta, hr­vat­ski su uče­ni­ci u svim ka­te­go­ri­ja­ma is­pod pro­sje­ka: u zna­nos­ti su 34., u či­ta­lač­koj pi­sme­nos­ti 35. a u ma­te­ma­ti­ci tek 40.

SA­NJIN STRU­KIĆ/

Okup­lja­nje gra­đa­na na pro­s­vje­du za ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.