ZL Pu­la: Do 2040. mi­li­jun i pol put­ni­ka

Pre­ma Mas­ter pla­nu od 1,1 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Zrač­na

lu­ka Pu­la pred­sta­vi­la je u sri­je­du Mas­ter plan za raz­dob­lje od 2014. do 2039. Kao ključ­ni stra­te­ški seg­men­ti iz­dvo­je­ni su do­laz­ni me­đu­na­rod­ni re­do­vi­ti i čar­ter le­to­vi, put­ni­ci iz sus­ta­va kruž­nih pu­to­va­nja i le­to­va te po­rast pro­me­ta ni­sko­ta­rif­nih zrač­nih pri­je­voz­ni­ka, uz pro­cje­nu da će se glav­ni­na pu­to­va­nja od­no­si­ti na do­la­zak stra­nih tu­ris­ta u Is­tru u se­zo­ni. Ukup­ni broj put­ni­ka 2040. pro­ji­ci­ra se na oko 1,5 mi­li­ju­na. Iako sa­mo 5,8% stra­nih tu­ris­ta do­đe zra­ko­plo­vi­ma, is­tar­ska re­gi­ja ima vr­lo do­bar re­cep­tiv­ni tu­ris­tič­ki po­ten­ci­jal, što se mo­že pro­ji­ci­ra­ti na bu­duć­nost, jer je pre­poz­na­ta kao po­pu­lar­na me­đu­na­rod­na tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja, is­tak­nu­to je na pred­stav­lja­nju Mas­ter pla­na, vri­jed­nog 1,1 mi­li­jun ku­na, ko­ji su iz­ra­di­li Za­jed­ni­ca po­nu­di­te­lja IGH iz Za­gre­ba i Air­port Con­sul­ting Vi­en­na iz Be­ča.

Jo­hann Frank iz Air­port Con­sul­tin­ga ka­zao je ka­ko, pod uvje­tom da pro­ve­de iz­u­zet­no do­bre mar­ke­tin­ške ak­tiv­nos­ti, ZL Pu­la mo­že pro­ši­ri­ti po­dru­čje utje­ca­ja sve do Opa­ti­je. ZL Pu­la, me­đu­tim, na­gla­ša­va da ne­će mo­ći sa­ma fi­nan­ci­ra­ti ukup­na ula­ga­nja. Od po­treb­nih 1,59 mil. kn 40% pla­ni­ra­ju pri­ku­pi­ti kroz ka­pi­tal i/ili bes­po­vrat­na sred­stva, a 60% ban­kov­nim zaj­mo­vi­ma. Mas­ter plan je dio Stu­di­je ra­zvo­ja ZL Pu­la, vri­jed­nos­ti go­to­vo pet mi­li­ju­na ku­na, od če­ga 3,4 mil. su­fi­nan­ci­ra EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.