Uz eVi­si­tor vi­še ne­ma šver­ca­nja gos­ti­ju

Alat pro­tiv si­ve eko­no­mi­je Hr­vat­ski pro­izvod za­ni­ma Ma­đa­re, nu­de ga svi­ma ko­je mu­či ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­je

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO - MA­RI­JA CR­NJAK

na te­re­nu”, is­tak­nuo je Kli­man. Ivi­čić do­da­je ka­ko sus­tav po­ka­zu­je i di­na­mi­ku na­pla­te bo­ra­viš­ne pris­toj­be, zbog če­ga se ubu­du­će oče­ku­je i bo­lja na­pla­ta. Pod­sje­tio je ka­ko je us­lu­ga dos­tup­na i vlas­ni­ci­ma vi­ken­di­ca, ko­ji su se ta­ko­đer duž­ni pri­ja­vi­ti nad­lež­noj tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci. Us­to, u su­rad­nji s Mi­nis­tar­stvom upra­ve omo­gu­ćen je pris­tup sus­ta­vu eVi­si­tor i pu­tem sus­ta­va eGra­đa­ni. Ti­me će pri­ja­va u sus­tav bi­ti još jed­nos­tav­ni­ja i jef­ti­ni­ja, is­tak­nu­la je na pre­si­ci Du­brav­ka Jur­li­na Ali­be­go­vić.

“Cilj nam je po­ve­ća­nje bro­ja dos­tup­nih elek­tro­nič­kih us­lu­ga unu­tar sus­ta­va eGra­đa­ni, što će ko­ris­ni­ci­ma jav­nih us­lu­ga olak­ša­ti is­pu­nja­va­nje obve­za te im sma­nji­ti tro­ško­ve. Po­seb­no nas ra­du­je što je uklju­če­na eus­lu­ga iz tu­riz­ma”, ka­za­la je mi­nis­tri­ca upra­ve.

U HTZu is­ti­ču da su ot­klo­nje­ni svi po­čet­ni ne­dos­ta­ci sus­ta­va te da je ser­ver do­volj­no jak da pod­ne­se op­te­re­će­nje vr­ha se­zo­ne. Ujed­no pod­sje­ća­ju da je ovo “nul­ta go­di­na” te da se zbog raz­li­či­tih me­to­da zbra­ja­nja gos­ti­ju po­da­ci ne­će mo­ći us­po­re­đi­va­ti s proš­lim go­di­na­ma.

D. URU­KA­LO­VIĆ/PIX

Mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man i Ra­to­mir Ivi­čić, di­rek­tor HTZ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.