Jav­ni dug po­ras­tao za 4,2 mi­li­jar­de ku­na

HNB Pot­kraj ve­lja­če jav­ni je dug iz­no­sio 289,7 mi­li­jar­di ku­na, što je na mje­seč­noj ra­zi­ni sma­nje­nje za 1,5 ml­rd. kn. Na go­diš­njoj ra­zi­ni rast du­ga je nas­tav­ljen, i to za 4,2 mi­li­jar­de ku­na

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Pot­kraj ve­lja­če jav­ni je dug iz­no­sio 289,7 mi­li­jar­di ku­na, što je na mje­seč­noj ra­zi­ni sma­nje­nje za 1,5 ml­rd., no na go­diš­njoj ra­zi­ni rast du­ga je nas­tav­ljen, i to za 4,2 mi­li­jar­de ku­na ili za 1,5 pos­to, po­ka­zu­ju naj­no­vi­ji po­da­ci Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke (HNB). U od­no­su na kraj 2015. po­ras­tao je tek za 1,6 mi­li­ju­na ku­na. Pri­tom je unu­tar­nji dug po­ve­ćan za 1,2 mi­li­jar­de, na 172,6 mi­li­jar­di, a ino­zem­ni dug sma­njen za go­to­vo 1,2 mi­li­jar­de ku­na, na 117,1 mi­li­jar­du. “To upu­ću­je na či­nje­ni­cu da se po­čet­kom ove go­di­ne dr­ža­va pri­mar­no za­du­ži­va­la na do­ma­ćem tr­ži­štu, i to uglav­nom krat­ko­roč­nim vri­jed­nos­nim pa­pi­ri­ma, od­nos­no tre­zor­skim za­pi­si­ma. Tak­va je si­tu­aci­ja bi­la i oče­ki­va­na jer je u re­ži­mu pri­vre­me­nog fi­nan­ci­ra­nja bi­lo ogra­ni­če­no stva­ra­nje no­vih obve­za, a is­to­dob­no su i po­tre­be fi­nan­ci­ra­nja bi­le ne­što ma­nje zbog ni­že­ga pro­ra­čun­skog manj­ka”, na­vo­de iz HGK. No, is­ti­ču ka­ko se i u tak­vim okol­nos­ti­ma nas­tav­lja si­tu­aci­ja u ko­joj jav­ni dug ge­ne­ri­ra sre­diš­nja dr­ža­va, na ko­ju se od­no­si 98,3% jav­nog du­ga, a či­ji je dug u ve­lja­či na go­diš­njoj raz­ni po­ve­ćan 1,7 pos­to. Dug sre­diš­nje dr­ža­ve kra­jem ve­lja­če je iz­no­sio 284,7 ml­rd. kn, što je 4,7 mi­li­jar­di vi­še ne­go kra­jem ve­lja­če 2015.. Unu­tar­nji dug sre­diš­nje dr­ža­ve na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ras­tao je za 2,5 ml­rd. kn, na 168,1 mi­li­jar­du, a ino­dug za 2,2 ml­rd., na 116,6 mi­li­jar­di. Ukup­ni je dug lo­kal­ne dr­ža­ve kra­jem ve­lja­če iz­no­sio 5,2 mi­li­jar­de ku­na, što je go­to­vo 400 mil. kn ili 7,1% ma­nje ne­go kra­jem ve­lja­če 2015. Sad se, na­po­mi­nju ana­li­ti­ča­ri HGK, na sre­diš­nju dr­ža­vu od­no­si 98,3% jav­nog du­ga, na lo­kal­nu dr­ža­vu ne­što vi­še od 1,7%, a udio du­ga fon­do­va so­ci­jal­ne si­gur­nos­ti je za­ne­ma­riv.

D. PUK­LA­VEC/PIX

Unu­tar­nji dug po­ve­ćan je za 1,2 mi­li­jar­de ku­na, na 172,6 mi­li­jar­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.