Sa­ša Kra­mar ušao u Upra­vu HT-a

Pro­mo­ci­ja To­ma­ško­vić odu­šev­ljen što je Kra­mar sta­sao unu­tar kom­pa­ni­je

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Za­greb Čel­nik Isko­na Sa­ša Kra­mar od 1. lip­nja pos­tat će di­rek­tor za pos­lov­ne ko­ris­ni­ke i član Upra­ve Hr­vat­skog te­le­ko­ma, od­lu­čio je Nad­zor­ni od­bor HTa. Kra­mar je u Isko­nu i nje­go­voj upra­vi ak­ti­van već vi­še od de­set go­di­na.

Pret­hod­no je bio član Upra­ve Isko­na za pro­da­ju i mar­ke­ting. Uz Kra­ma­ra, no­vu Upra­vu HTa sad či­ne Da­vor To­ma­ško­vić kao nje­zin čel­nik, Na­ta­ša Ra­pa­ić, ko­ja je di­rek­to­ri­ca za pri­vat­ne ko­ris­ni­ke, Ma­ri­ja Fel­kel, di­rek­to­ri­ca za ljud­ske re­sur­se, Bo­ris Ba­te­lić, di­rek­tor za ko­ris­nič­ko is­kus­tvo te di­rek­tor fi­nan­ci­ja Jo­sef Thu­er­ri­egl. To­ma­ško­vić ka­že da mu je ova pro­mo­ci­ja iz­nim­no dra­ga.

“Sa­ša je sta­sao u HTu i stje­cao is­kus­tva na ključ­nim pro­jek­ti­ma i po­zi­ci­ja­ma ve­za­ni­ma uz pro­daj­no ru­ko­vo­đe­nje, stra­te­ški me­nadž­ment i od­no­se s ko­ris­ni­ci­ma”, za­klju­ču­je.

Sa­ša Kra­mar, Iskon i HT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.