Sr­bi­ja ula­zi u zo­nu slo­bod­ne tr­go­vi­ne s Eu­ro­azij­skom eko­nom­skom uni­jom

>> Bez ca­ri­na U As­ta­ni po­če­li pre­go­vo­ri o us­pos­tav­lja­nju je­dins­tve­nog tr­go­vin­skog re­ži­ma EAEU i Sr­bi­je

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

S tri čla­ni­ce Eu­ro­azij­ske eko­nom­ske uni­je, Ru­si­jom, Bje­lo­ru­si­jom i Ka­zah­s­ta­nom Sr­bi­ja ima po­je­di­nač­ne ugo­vo­re o slo­bod­noj tr­go­vi­ni

Sa­vjet Eu­ro­azij­ske eko­nom­ske uni­je (EAEU) na sum­mi­tu u As­ta­ni, u Ka­zah­s­ta­nu, za­po­čeo je pre­go­vo­re sa Sr­bi­jom o us­pos­tav­lja­nju je­dins­tve­nog tr­go­vin­skog re­ži­ma, ka­ko bi se stvo­ri­la zo­na slo­bod­ne tr­go­vi­ne za sve čla­ni­ce Uni­je i Sr­bi­je. Ta­da će bi­ti mo­guć bes­ca­rin­ski iz­voz sr­p­skog Fi­ata, ali i si­re­va, še­će­ra i dru­gih po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da na tr­ži­še od 180 mi­li­ju­na po­tro­ša­ča. Uni­ju či­ne Ru­si­ja, Bje­lo­ru­si­ja, Ka­zah­s­tan, Ar­me­ni­ja i Kir­gis­tan. Ugo­vor o slo­bod­noj tr­go­vi­ni EAEU je već pot­pi­so sa Vi­jet­na­mom, a pre­go­va­ra se i s Iz­ra­elom, In­di­jom, Egip­tom i Ira­nom.

S tri čla­ni­ce Eu­ro­azij­ske eko­nom­ske uni­je, Ru­si­jom, Bje­lo­ru­si­jom i Ka­zah­s­ta­nom Sr­bi­ja ima po­je­di­nač­ne ugo­vo­reo pov­la­šte­no­mo slo­bod­noj re­ži­mu tr­go­vi­ni, tr­go­vi­ne. oara s Ar­me­ni­jom i Kir­gis­ta­nom Ka­da pre­go­vo­ri bu­du okon­ča­ni, Sr­bi­ja će pot­pi­sa­ti­ti no­vi “Ovo ugo­vor ni­jes Uni­jom­sa­mo kao pri­ča cje­li­nom.eoo na­šem ro­be Fi­atu, ko­ja već ćei o se svim na­ći vr­sta­ma na­ra bes­ca­rin­sko­mra­zi­nu li­be­ra­li­za­ci­je,re­ži­mu tr­go­vi­ne. 99%io-% Cilj je da za­dr­ži­mo pos­to­je­ću ro­be se re­ži­mu. na­la­zi Dru­gi­na bes­ca­rin­skom­cilj je da na po­ve­ća­mo, pro­ši­ri­mo obu­jamm ro­be ko­je iz­vo­zi­mo, na Fi­at,t, si­re­ve i odre­đe­ne vr­ste po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da”, re­kao je Ra­sim Lja­jić, sr­p­ski mi­nis­tar tr­go­vi­ne, tu­riz­ma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja.

De­jan De­lić iz Gos­po­dar­ske ko­mo­re Sr­bi­je (PKS) ka­že da se za­vr­še­tak pre­go­vo­ra oče­ku­je ove go­di­ne. PKS će tra­ži­ti dalj­nju li­be­ra­li­za­ci­ju s Eu­ro

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.