TE Kos­to­lac B3 već kas­ni jer ne­ma do­zvo­le

Ne­mar Grad­nja pr­ve ter­mo­elek­tra­ne u Sr­bi­ji na­kon 30 go­di­na, ko­ju fi­nan­ci­ra­ju Ki­ne­zi, tre­ba­la je po­če­ti pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, ali iz­da­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le još ni­je ni u pro­ce­du­ri

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Gra­đe­vin­ska do­zvo­la za iz­grad­nju no­ve sr­p­ske ter­mo­elek­tra­ne Kos­to­lac B3 ni­je ni u pro­ce­du­ri, doz­na­ju Ve­čer­nje no­vos­ti. U do­ku­men­ta­ci­ji ko­ja se naš­la pred Mi­nis­tar­stvom gra­đe­vi­nar­stva ne­ma ni­jed­ne do­zvo­le za no­vu ter­mo­cen­tra­lu, ni u pri­pre­mi. Ia­ko je po­če­tak ra­do­va bio naj­av­ljen još po­čet­kom ove go­di­ne, pos­tav­lja­nje te­melj­nog ka­me­na i po­če­tak ra­do­va pri­če­kat će os­ni­va­nje no­ve vla­de.

Me­đu­tim, i bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le i pro­cje­ne utje­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu, ipak su po­če­li ma­nji gra­đe­vin­ski ra­do- vi na mjes­tu gdje je pla­ni­ra­na ter­mo­elek­tra­na.

Iz­grad­nja blo­ka B3 TE Kos­to­lac tre­ba­la bi tra­ja­ti pet go­di­na, a rok za pu­šta­nje u rad bio je 2020. go­di­na. Vla­da Sr­bi­je upla­ti­la je 105 mi­li­ju­na do­la­ra ki­ne­skoj kom­pa­ni­ji CMEC kao avans za iz­grad­nju no­ve ter­mo­elek­tra­ne sna­ge 350 me­ga­va­ta. To je bio uvjet da ra­do­vi na pr­voj elek­tra­ni u Sr­bi­ji ko­ja će bi­ti iz­gra­đe­na na­kon 30 go­di­ne ko­nač­no poč­nu. Ci­je­li pro­jekt vri­je­dan je ukup­no 712 mi­li­ju­na do­la­ra, a raz­li­ku od avan­sa (608 mi­li­ju­na do­la­ra) kre­di­ti­rat će CMEC. Kre­dit ima rok ot­pla­te od 20 go­di­na, s po­če­kom od se­dam go­di­na i fik­s­nom go­diš­njom ka­ma­tom od 2,5 pos­to. Nuž­no je i pro­ši­re­nje po­vr­šin­skog ko­pa Dr­m­no, kao i no­va tra­fos­ta­ni­ca. Pla­ni­ra­no je da pro­ši­re­nje ko­pa bu­de za­vr­še­no za 42 mje­se­ca, od­nos­no 1,5 go­di­na pri­je po­čet­ka ra­da blo­ka B3.

PD

No­vi blok TE Kos­to­lac bit će sna­ge 350 me­ga­va­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.