JEF­TI­NI­JE DO 25 POS­TO

MO­BIL­NE US­LU­GE SADA

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Ci­je­ne mo­bil­ne te­le­fo­ni­je u BiH od ju­čer su jef­ti­ni­je, a ra­ču­ni po­tro­ša­či­ma tre­ba­li bi bi­ti ni­ži oko 25%. Na sna­gu stu­pa pr­vi set mje­ra Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ko­mu­ni­ka­ci­je na te­me­lju ra­ni­jeg za­ključ­ka Par­la­men­ta BiH. U pr­voj fa­zi pri­mje­nji­vat će se tri mje­re Agen­ci­je, ni­ža ci­je­na po­zi­va iz mo­bil­ne mre­že pre­ma dru­gim fik­s­nim mre­ža­ma, sma­nje­nje ci­je­na po­zi­va pre­ma ino­zem­s­tvu, te pro­du­že­nje ro­ka va­že­nja pre­pa­id do­pu­ne od 10 ma­ra­ka sa 50 na 90 da­na. U BiH mo­bil­na te­le­fo­ni­ja je skup­lja u od­no­su na okru­že­nje. Ta­ko u Sr­bi­ji ci­je­na pret­pla­te kod jed­nog te­le­kom ope­ra­te­ra iz­no­si 1095 di­na­ra, što je oko 18 ma­ra­ka (oko 72 ku­ne), dok se u BiH za is­ti pa­ket pla­ća 40 ma­ra­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.