PRO­DA­JU RA­KI­JU U BIH

CO­CA-CO­LA I MB IM­PEX

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Co­ca-Co­la HBC B-H Sa­ra­je­vo pot­pi­sa­la je ugo­vor s kom­pa­ni­jom MB Im­pex na te­me­lju ko­jeg je po­kre­nu­la dis­tri­bu­ci­ju i pro­da­ju je­dins­tve­ne po­nu­de ra­ki­ja i li­ke­ra na po­dru­čju Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Mi­lan Ba­lać, di­rek­tor MP Im­pexa, poz­dra­vio je su­rad­nju s Co­ca-Co­lom HBC B-H Sa­ra­je­vo i naj­a­vio dis­tri­bu­ci­ju Div­na ra­ki­je, Zlat­ne ra­ki­je, OM ra­ki­je, kao i li­ke­ra Zlat­ni pe­lin, Me­du­ška i Ba­ba Viš­nja na BiH tr­ži­štu, do­da­ju­ći da je slje­de­ći cilj tvrt­ke ra­zvoj vo­de­ćih rob­nih mar­ki ja­kih al­ko­hol­nih pi­ća na tr­ži­štu BiH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.