Elek­tro­kra­ji­na fak­tu­ri­ra­la vi­so­ke ra­ču­ne ne­pos­to­je­ćim ko­ris­ni­ci­ma

Ma­ni­pu­la­ci­ja Fik­tiv­no su po­ve­ća­na po­tra­ži­va­nja i sma­nje­ni gu­bi­ci

Poslovni Dnevnik - - RE­GI­JA -

Elek­tro­kra­ji­na

Ba­nja Lu­ka fak­tu­ri­ra­la je mi­li­jun­ske ra­ču­ne za po­tro­še­nu elek­trič­nu ener­gi­ju na bro­ji­la ko­ja se na­la­ze na ne­poz­na­toj adre­si, či­me su fik­tiv­no po­ve­ća­va­li po­tra­ži­va­nja, po­pra­vi­li pos­lov­ne re­zul­ta­te i sma­nji­va­li dis­tri­bu­cij­ske gu­bit­ke, ot­kri­va por­tal Ca­pi­tal.ba ko­ji je do­šao u po­sjed do­ku­men­ta­ci­je i broj­nih fak­tu­ra na te­me­lju ko­jih je Elek­tro­kra­ji­na dis­tri­bu­cij­ske gu­bit­ke za sa­mo de­set mje­se­ci “sma­nji­la” sa 22 na 19 pos­to.

Pre­ma jed­noj od tih fak­tu­ra Elek­tro­kra­ji­na je is­pos­ta­vi­la ra­čun od čak 2,038.682,79 ma­ra­ka (oko 8 mil. ku­na), a od tog iz­no­sa dug za lis­to­pad 2007. go­di­ne iz­no­si 195.442 KM, a ne­iz­mi­re­ne obve­ze iz ra­ni­jeg raz­dob­lja 1,84 mi­li­ju­na KM.

Na još jed­nom od ra­ču­na uku­pan dug je iz­no­sio 746.000 KM, na dru­gom 340.000 KM, a na tre­ćem 327.000 KM. Struč­ni su­go­vor­ni­ci Ca­pi­ta­la is­ti­ču da je to pos­lu­ži­lo Elek­tro­kra­ji­ni za “pe­gla­nje” dis­tri­bu­cij­skih gu­bi­ta­ka i pri­ka­zi­va­nja po­tra­ži­va­nja ko­ja su fik­tiv­na.

“Či­nje­ni­ca je da je ta stru­ja po­tro­še­na, ali je ne­poz­na­to tko je po­tro­šio. Pos­to­ji mo­guć­nost i da Elek­tro­kra­ji­na ni­je fak­tu­ri­ra­la po­troš­nju ono­me tko je za­is­ta po­tro­šio, već je to pre­ba­ci­la na ne­poz­na­to bro­ji­lo i tak­va po­tra­ži­va­nja će kad­tad mo­ra­ti ot­pi­sa­ti“, ka­žu ra­ču­no­vo­đe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.