Za­što bi se Ina, HEP i Za­gre­bač­ki hol­ding tre­ba­li ugle­da­ti u Iskon i nje­gov Lab

So­lar­ni sus­tav Do­ma­ća pa­met Iskon je mo­gao pre­uze­ti rje­še­nje za pa­met­ni dom De­ut­s­c­he Te­le­ko­ma ili dis­tri­bu­ci­ju ne­kog rje­še­nja stra­ne tvrt­ke i ba­ci­ti se na uvoz, umjes­to to­ga po­dr­žao je mo­del ko­ji pro­mo­vi­ra do­ma­ći ra­zvoj, a u slu­ča­ju Iskon.Smar­tHo­me rje­šen

Poslovni Dnevnik - - SVI­JET -

Iskon, naj­pro­pul­ziv­ni­ja tvrt­ka u sas­ta­vu gru­pe Hr­vat­ski te­le­kom, na­po­kon je, na­kon če­ti­ri go­di­ne tra­že­nja, pro­na­šao na­čin ka­ko da re­ali­zi­ra vlas­ti­ti pos­lov­ni in­ku­ba­tor. Is­kus­tvo ko­je je ste­kao u stva­ra­nju Iskon La­ba, ko­ji je upra­vo iz­ba­cio svoj pr­vi pro­izvod, do­bar je pri­mjer što bi za­pra­vo za ra­zvoj hr­vat­skog gos­po­dar­stva mo­gle na­pra­vi­ti kom­pa­ni­je po­put Ine, Kon­zu­ma, HEPa, Za­gre­bač­ke ban­ke, HT-a, Pe­tro­la, PBZ-a, Pli­ve, Er­ste ban­ke, Plo­di­na, Lid­la, Za­gre­bač­kog hol­din­ga, Vip­ne­ta, Ka­uflan­da, Pr­vog pli­nar­skog druš­tva, Cro­duxa, Agro­ko­ra, Ti­ska i re­dom dru­gih ve­li­kih igra­ča s pri­ho­di­ma ko­ji se mje­re u mi­li­jar­da­ma ku­na.

Za Iskon, ko­ji je la­ni imao pri­hod ne­što ma­nji od 400 mi­li­ju­na ku­na, Iskon Lab ni­je pri­mar­no ni DOP ni mar­ke­tin­ška pri­ča. To je alat za ja­ča­nje vlas­ti­te tr­žiš­ne po­zi­ci­je, ge­ne­ra­tor no­vih iz­vo­ra pri­ho­da i ka­ta­li­za­tor po­zi­tiv­nog imi­dža. Sve to, bez sje­men­skih, VC i inih inves­ti­ci­ja. No, pos­to­ji trik.

Ra­sad­nik ino­va­ci­ja

Dok je Iskon, ot­ka­ko ga je pri­je de­set go­di­na ku­pio HT, čes­to bio kon­tra­verz­na te­ma po pi­ta­nju re­gu­la­ci­je te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog tr­ži­šta, ta je kom­pa­ni­ja kon­ti­nu­ira­no na do­ma­ćem tr­ži­štu kon­tra­verz­na te­ma kad do­đe do me­nadž­men­ta i me­na­dži­ra­nja. I dok je u pr­vom slu­ča­ju kon­tekst čes­to ne­ga­ti­van, kad se go­vo­ri o uprav­lja­nju, Iskon je re­do­vi­to od­lič­na pri­ča i ra­sad­nik do­bre prak­se. Ta­ko je to i u slu­ča­ju Iskon. Smar­tHo­me rje­še­nja, pr­vog pro­izvo­da ko­ji je iz­i­šao iz Iskon La­ba. Sus­tav za pa­met­ni dom ra­zvi­la je za­gre­bač­ka IT tvrt­ka Smart Sen­se, ko­ja je do­sad u ra­zvoj ulo­ži­la oko tri mi­li­ju­na ku­na, a do­dat­no je do­bi­la ze­le­no svje­tlo Ha­mag-Bi­croa za uvjet­ni za­jam od 7 mi­li­ju­na ku­na za dalj­nji ra­zvoj. Smart Sen­se ra­zvio je har­dver i sof­tver na ko­ji je za­tim apli­ci­ra­la Isko­nov brend. Iskon je pak do­ma­ćem pro­izvo­đa­ču po­nu­dio svo­ju tr­žiš­nu sna­gu, kroz pos­to­je­će i bu­du­će ko­ris­ni­ke, svo­ju pro­daj­nu lo­gis­ti­ku i mar­ke­tin­šku po­dr­šku. Po­nu­dio je ujed­no i in­fras­truk­tu­ru nuž­nu da svoj pro­izvod tes­ti­ra u stvar­nim pro­duk­cij­skim uvje­ti­ma i pred ko­ris­ni­ke iz­a­đe s po­li­ra­nim rje­še­njem.

Iskon Lab ta­ko je winwin pri­ča ka­ko za Iskon ta­ko i za Smart Sen­se, a ta­kav mo­del R&Da ima i ši­ri utje­caj na gos­po­dar­stvo.

Po­dr­ža­li iz­voz

Re­al­no, Iskon je mo­gao pre­uze­ti rje­še­nje za pa­met­ni dom ko­je ima De­ut­s­c­he Te­le­kom. Mo­gao je ta­ko­đer sam ugo­vo­ri­ti dis­tri­bu­ci­ju ne­kog rje­še­nja ko­je je ra­zvi­la ne­ka stra­na tvrt­ka i ba­ci­ti se na uvoz.

Umjes­to to­ga, Iskon je po­dr­žao mo­del ko­ji pro­mo­vi­ra do­ma­ći ra­zvoj, a u slu­ča­ju Iskon.Smar­tHo­me rje­še­nja čak su kom­ple­tan ra­zvoj i pro­izvod­nja na­prav­lje­ni u Hr­vat­skoj. Osim Smart Sen­sa, ko­ji je na pro­jek­tu za­pos­lio šest vr­hun­skih IT struč­nja­ka, na tom je pos­lu ra­di­lo ne­ko­li­ko do­ma­ćih obrt­ni­ka, tvrt­ka RIZ i hr­vat­ska di­zaj­ne­ri­ca Ma­ša Vuk­ma­no­vić. Dru­gim ri­je­či­ma, umjes­to pro­mo­ci­je uvo­za Iskon je po­dr­žao pri­vat­nu inves­ti­ci­ju u ra­zvoj ko­ja je iz­rav­no otvo­ri­la šest no­vih, vi­so­ko pla­će­nih rad­nih mjes­ta i omo­gu­ći­la niz do­dat­nih pos­lo­va, ka­ko za pru­ža­te­lje teh­nič­kih us­lu­ga ta­ko i onih ko­je nu­de umjet­nič­ka rje­še­nja.

Na­me­će se pi­ta­nje ka­ko bi to iz­gle­da­lo ka­da bi ne­što slič­no ra­di­li Ina, HEP ili Za­gre­bač­ki hol­ding?

Agro­kor je za­jed­no s Kon­zu­mom i Ti­skom to već po­čeo ra­di­ti. HT po­ku­ša­va, a Er­ste ban­ka u pri­mje­ni tog mo­de­la

ber­nard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.