OSIM SMART SEN­SA, KO­JI JE NA PRO­JEK­TU ZA­POS­LIO ŠEST VR­HUN­SKIH IT STRUČ­NJA­KA,

NA TOM JE POS­LU RA­DI­LO NE­KO­LI­KO DO­MA­ĆIH OBRT­NI­KA

Poslovni Dnevnik - - SVI­JET -

iz­nim­no je ak­tiv­na. Er­ste je pr­va pri­mje­ni­la ino­va­ci­ju tvrt­ke Mi­croBlink Da­mi­ra Sa­bo­la te ta­ko ko­ri­šte­nje vlas­ti­te us­lu­ge mo­bil­nog ban­kar­stva po­ve­ća­la za 20 pu­ta. K to­me, otvo­ri­la je Sa­bo­lu vra­ta stra­nih tr­ži­šta. Agro­kor je, ka­ko bi do­bio to is­to, sa ZIPom po­kre­nuo pos­lov­ni ak­ce­le­ra­tor.

Ina, HEP, Za­gre­bač­ki hol­ding i mno­ge dru­ge slič­ne or­ga­ni­za­ci­je za­sad tap­ka­ju na mjes­tu i ne ko­ris­te svoj ogrom­ni po­ten­ci­jal kroz mo­del otvo­re­nih ino­va­ci­ja za ja­ča­nje hr­vat­ske pro­izvod­nje i hr­vat­skog iz­vo­za. Smart Sen­se je ra­zvio pa­met­nu utič­ni­cu ko­ja u bi­lo ko­jem tre­nut­ku na mo­bi­te­lu po­ka­zu­je po­troš­nju stru­je i to rje­še­nje sad pro­da­je Iskon. Ni­je li to ne­što što bi pri­je oče­ki­va­li od ne­kog star­tu­pa ko­jem je vra­ta tr­ži­šta otvo­rio HEP?

Mo­že li Za­greb kao Lon­don?

BP ra­di sa star­tu­pi­ma ko­ji odr­ža­va­ju far­me vje­tro­elek­tra­na ili pak oni­ma ko­ji ra­zvi­ja­ju no­ve ma­te­ri­ja­le ili ra­zvi­ja­ju rje­še­nja za de­sa­li­ni­za­ci­ju i pro­čiš­ča­va­nje vo­da. Ni­su li to do­bre pri­li­ke i za Inu? Lon­don­ski gra­do­na­čel­nik je pri­je dvi­je go­di­ne po­kre­nuo Fu­tu­re Stre­ets In­cu­ba­tor Fund ko­ji je po­dr­žao niz pro­je­ka­ta od tes­ti­ra­nja no­vih, u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ra­zvi­je­nih bu­ko­bra­na, pa do no­vih sus­ta­va ko­ji pro­izvo­de čis­tu ener­gi­ju unu­tar gra­do­va. Za­što to ne bi ra­dio i Za­greb? I svi ti pro­jek­ti idu kroz na­tje­ča­je ka­ko bi svi ima­li jed­na­ke šan­se, otva­ra­ju pri­li­ke za ra­zvoj do­ma­ćih biz­ni­sa, za­poš­lja­va­nje, pr­vu re­fe­ren­cu i u bu­duć­nos­ti iz­voz.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.