Di­vi­den­da ACI-ja 147,36 ku­na

Bla­gi rast Di­oni­ča­ri će do­bi­ti 3,9 pos­to vi­šu di­vi­den­du ne­go la­ni

Poslovni Dnevnik - - SVI­JET -

Upra­va i Nad­zor­ni od­bor tvrt­ke Adri­atic Club In­ter­na­ti­onalACI pred­lo­ži­li su Glav­noj skup­šti­ni da se 16,3 mi­li­ju­na ku­na od 27,2 mi­li­ju­na ku­na ukup­ne lanj­ske ne­to do­bi­ti is­pla­ti kao di­vi­den­da, od­nos­no 147,36 ku­na po di­oni­ci, na­vo­di se u obja­vi ACIa u sri­je­du na Za­gre­bač­koj bur­zi. U obja­vi ACIja na­vo­di se i da bi se di­vi­den­da po no­vom pri­jed­lo­gu u uku­to­me pnom iz­no­su od 16,3 mi­li­ju­na ku­na ili 147,36 ku­na po di­oni­ci is­pla­ti­la di­oni­ča­ri­ma raz­mjer­no bro­ju nji­ho­vih di­oni­ca u ro­ku 30 da­na od odr­ža­va­nja skup­šti­ne.

Pred­la­žu i da se pre­os­ta­li dio lanj­ske ne­to do­bi­ti, na­kon opo­re­zi­va­nja, od 10,9 mi­li­ju­na ku­na ras­po­re­di u za­dr­ža­nu do­bit, no za­sad još ni­je odre­đen da­tum ka­da će se odr­ža­ti Glav­na skup­šti­na, ko­ja će o od­lu­či­va­ti. Pre­ma iz­vješ­ći­ma na Bur­zi, proš­le go­di­ne di­oni­ča­ri­ma ACIja di­vi­den­da za 2014. je is­pla­će­na tek pot­kraj proš­le go­di­ne, toč­ni­je 28. pro­sin­ca i to u ukup­nom iz­no­su od 15,7 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no 142,06 ku­na po di­oni­ci. Naj­ve­ći di­oni­čar u ACIju je dr­ža­va s 78,59 pos­to udje­la. Dru­gi di­oni­čar po re­du je tur­ska Do­gus gru­pa s udje­lom od 10,87 pos­to.

Da­tum odr­ža­va­nja skup­šti­ne di­oni­ča­ra još ne­poz­nat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.