Ni ula­ga­nja, ni in­te­re­sa, a pa­pir ma­li­ma pre­skup

U go­di­nu da­na obve­zu­ju­će po­rez­no miš­lje­nje tra­ži­la tek 24 po­du­zet­ni­ka, iz­da­no jed­no

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ marija.br­nic@pos­lov­ni.hr

I gos­po­dar­ska i obrt­nič­ka ko­mo­ra sla­žu se da tre­ba ko­ri­gi­ra­ti pro­pis ko­ji jam­či si­gur­nost ula­ga­či­ma

In­te­res gos­po­dar­stve­ni­ka za do­bi­va­nje obve­zu­ju­ćeg po­rez­nog miš­lje­nja, do­ku­men­ta či­je su uvo­đe­nje ra­di si­gur­nos­ti u pos­lo­va­nju go­di­na­ma tra­ži­li, u pr­vih go­di­nu da­na pri­mje­ne is­pod je svih oče­ki­va­nja. Pre­ma po­da­ci­ma ko­je smo do­bi­li iz Po­rez­ne upra­ve, za­prim­lje­na su ukup­no 24 zah­tje­va, od ko­jih je, ka­žu, sa­mo je­dan is­pu­nio kri­te­ri­je pos­tav­lje­ne pra­vil­ni­kom o obve­zu­ju­ćim miš­lje­nji­ma, a u obra­di su dva no­va ko­je sma­tra­ju po­god­ni­ma po is­tim kri­te­ri­ji­ma.

U raz­lo­ge zbog ko­jih je od­ziv gos­po­dar­stve­ni­ka ma­li po­rez­ni­ci ni­su že­lje­li ula­zi­ti. Ot­kri­va­ju tek da su im zah­tje­vi pris­ti­li s po­dru­čja Za­gre­bač­ke, Kar­lo­vač­ke i Pri­mor­sko­go­ran­ske žu­pa­ni­je te da su miš­lje­nja tra­že­na na pri­mje­nu ugo­vo­ra o iz­bje­ga­va­nju dvos­tru­kog opo­re­zi­va­nja kod obve­za po­re­za na do­ho­dak, na po­rez­ni tret­man vi­še raz­li­či­tih vr­sta do­ho­da­ka te pi­ta­nja ko­ja su pod­no­bur­ze si­te­lji­ma zna­čaj­na za po­rez­ni tret­man bu­du­ćih i na­mje­ra­va­nih tran­sak­ci­ja.

Iz ra­ni­je ko­mu­ni­ka­ci­je s po­rez­ni­ci­ma o toj te­mi spor­nim se po nji­ma po­ka­zi­va­lo to što su gos­po­dar­stve­ni­ci tra­ži­li miš­lje­nja za po­dru­čja za ko­ja pro­pi­si­ma nije bi­lo pre­dvi­đe­no iz­da­va­nje obve­zu­ju­ćih miš­lje­nja. Miš­lje­nja se, na­ime, osim za na­ve­de­na po­dru­čja mo­gu do­bi­ti za ut­vr­đi­va­nje opo­re­zi­vih is­po­ru­ka u svr­hu po­dje­le pret­po­re­za, u slu­ča­je­vi­ma inves­ti­cij­skih pro­je­ka­ta či­ja vri­jed­nost pre­la­zi 20 mi­li­ju­na ku­na, po­tom za ut­vr­đi­va­nje po­rez­ne os­no­vi­ce po­re­za na do­bit pri spa­ja­nju, po­dje­li, pri­je­no­su imo­vi­ne i za­mje­ni di­oni­ca i udje­la.

Omo­gu­će­na je pri­mje­na obve­zu­ju­ćih miš­lje­nja i za po­rez­ne tret­ma­ne pos­lov­nih ak­tiv­nos­ti ko­je zbog svo­jih oso­bi­tos­ti ni­su us­po­re­di­ve i uobi­ča­je­ne s prak­som u Hr­vat­skoj. Spor­nim se iz re­do­va gos­po­dar­stve­ni­ka is­ti­ca­lo to što se zah­tje­vi mo­gu pod­ni­je­ti sa­mo za no­ve slu­ča­je­ve, ne i za one ko­ji su već pred­met obra­de ili spo­re­nja.

“Svrha ovog propisa, ukratko, nije postignuta”, ocje­nju­je po­rez­ni struč­njak Vla­do Br­ka­nić. Ne­ko­li­ko je, pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, važ­nih ele­me­na­ta re­zul­ti­ra­lo sla­bim in­te­re­som gos­po­dar­stve­ni­ka za obve­zu­ju­će po­rez­no miš­lje­nje. Pri­je sve­ga, u po­dru­čju inves­ti­ci­ja ve­ćih vri­jed­nos­ti za ko­je su ona po­naj­pri­je na­mi­je­nje­na ni­šta zna­čaj­no u pro­tek­lih go­di­nu da­na nije se do­go­di­lo da bi se po­se­za­lo za tak­vim ins­tru­men­tom, ka­že Br-

SVRHA OVOG PROPISA, UKRATKO, Vla­do Br­ka­nić po­rez­ni struč­njak

ka­nić. Raz­log suz­dr­ža­nos­ti on na­la­zi i u mo­gu­ćoj ne­izvi­jes­nos­ti za po­du­zet­ni­ke u slu­ča­ju da se bu­du­ćom pro­mje­nom za­ko­na pos­tig­nu za njih po­volj­ni­ji uvje­ti od onih ko­je im ut­vr­đu­je obve­zu­ju­će miš­lje­nje.

Br­ka­nić, kao i prav­ni sek­tor Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re, mo­gu­ći raz­log za ma­njak in­te­re­sa vi­di i u či­nje­ni­ci da se iz­da­va­nje sa­mog do­ku­men­ta na­pla­ću­je. Ona, na­ime, sto­ji od pet ti­su­ća do 30 ti­su­ća ku­na, ovis­no o vi­si­ni go­diš­njih pri­ho­da pod­no­si­te­lja zah­tje­va.

NIJE POSTIGNUTA

Kon­kret­ni­je pri­mjed­be sa­mih gos­po­dar­stve­ni­ka, ka­žu iz HGK, ni­su za­pri­mi­li, pa mo­gu sa­mo iz­ni­je­ti pro­cje­ne ka­ko su eventualni uzroci ve­za­ni uz trošak izdavanja obve­zu­ju­ćeg miš­lje­nja te dugu proceduru izrade sa­mog miš­lje­nja po­rez­ni­ka.

Upra­vo u tim seg­men­ti­ma HGKo­vi prav­ni­ci su­ge­ri­ra­ju i tra­že­nje po­ten­ci­jal­nih pri­la­god­bi tog za­kon­skog rje­še­nja, ko­je je, na­po­mi­nju, s ob­zi­rom na učes­ta­le iz­mje­ne po­rez­nih propisa, sva­ka­ko po­zi­ti­van po­mak u stva­ra­nju si­gur­ni­je pos­lov­ne kli­me i tran­s­pa­rent­ni­jeg sus­ta­va opo­re­zi­va­nja. Rok za iz­da­va­nje po­rez­nog miš­lje­nja, na­ime, je 60 da­na, uz mogućnost pro­du­lje­nja za još 30 da­na.

No, pitanje ci­je­ne ko­ju pod­no­si­te­lji mo­ra­ju pla­ti­ti za po­rez­no miš­lje­nje bol­na je toč­ka po­naj­pri­je za ma­le po­du­zet­ni­ke i obrt­ni­ke. U Hr­vat­skoj obrt­nič­koj ko­mo­ri (HOK) ka­žu ka­ko nji­ho­vi čla­no­vi za­pra­vo ni­su u mo­guć­nos­ti pri­ušti­ti se­bi takav trošak u ne­po­volj­noj gos­po­dar­skoj si­tu­aci­ji i okru­že­nju u ko­je­mu pos­lu­ju.

“Pitanje je bi li očekivani učinak dobivenog obve­zu­ju­ćeg miš­lje­nja opravdao takav izdatak poslovanja obrtnika u uvjetima financijske nelikvidnosti i op­će gos­po­dar­ske kri­po­du­zet­ni­ka

PITANJE JE BI LI OČEKIVANI UČINAK DOBIVENOG OBVE­ZU­JU­ĆEG MIŠ­LJE­NJA OPRAVDAO TAKAV IZDATAK

POSLOVANJA OBRTNIKA U UVJETIMA FINANCIJSKE NELIKVIDNOSTI Dra­gu­tin Ra­no­ga­jec HOK Pe­tar Lo­vrić HUP MOGUĆNOST JE DOBRA. NIJE SPORNA ČI­NJE­NI­CA DA SE DOKUMENT PLAĆA.

ONOME TKO ULAŽE MILIJUNE PROPISANA CI­JE­NA NIJE VELIK IZDATAK ZA SI­GUR­NOST KO­JA SE NJIME STJEČE U EVENTUALNI UZROCI SLABA IN­TE­RE­SA SU VE­ZA­NI UZ TROŠAK

IZDAVANJA OBVE­ZU­JU­ĆEG MIŠ­LJE­NJA TE DUGU PROCEDURU NJE­GO­VE IZRADE Lu­ka Bu­ri­lo­vić HGK

ze”, po­ru­ču­ju iz HOKa, u ko­je­mu prev­la­da­va stav da ins­ti­tut obve­zu­ju­ćeg miš­lje­nja ima po­zi­ti­van učinak kod ve­li­kih pos­lov­nih su­bje­ka­ta, dok za ma­le i sred­nje po­du­zet­ni­ke te obrt­ni­ke ono ne­ma ne­kog na­ro­či­tog učin­ka.

No, odus­ta­ja­nje od mo­de­la, una­toč sla­bim re­zul­ta­ti­ma, nije op­ci­ja.

Pe­tar Lo­vrić, pred­sjed­nik Udru­že­nja ma­lih i sred­njih Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca, is­ti­če ka­ko je do­bro da tak­vu mogućnost po­du­zet­ni­ci ima­ju na ras­po­la­ga­nju. Pre­ma nje­mu, nije sporna ni či­nje­ni­ca da se dokument plaća. Onome tko ulaže milijune propisana ci­je­na nije velik izdatak za si­gur­nost ko­ju se njime stječe, ka­že Lo­vrić.

On kriv­nju ne pre­ba­cu­je na sa­mu Po­rez­nu upra­vu, ali ne tre­ba, do­da­je, za­ne­ma­ri­ti i stan­dard­ni oprez gos­po­dar­stve­ni­ka da bi tra­že­njem miš­lje­nja mo­gli po­tak­nu­ti do­dat­ne in­s­pek­ci­je svo­je­ga poslovanja.

Ipak, pri­je ne­go što se pris­tu­pi pro­miš­lja­nju even­tu­al­nih ko­rek­ci­ja sa­mog mo­de­la obve­zu­ju­ćih miš­lje­nja Po­rez­ne upra­ve, na­ši su­go­vor­ni­ci ka­žu ka­ko tre­ba os­ta­vi­ti još ma­lo vre­me­na da ins­ti­tut za­ži­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.