Re­vi­zo­ri ne­ga­tiv­no o po­dje­li nov­ca udru­ga­ma

////

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Bin­go Ma­lo se zna o tro­še­nju 386 mi­li­ji­una ku­na od iga­ra na sre­ću

U iz­vješ­ći­ma po­je­di­nih mi­nis­tar­sta­va ko­ja do­dje­lju­ju no­vac udru­ga­ma ne­ma po­da­ta­ka o kon­tro­la­ma na­mjen­skog ko­ri­šte­nja te o pra­će­nju os­tva­re­nih uči­na­ka

Na­čin fi­nan­ci­ra­nja udru­ga nov­cem dr­žav­nog pro­ra­ču­na, od­nos­no na­čin odre­đi­va­nja iz­no­sa ko­ji se tro­še u te svr­he, tre­ba pre­is­pi­ta­ti. Za­klju­či­li su to dr­žav­ni re­vi­zo­ri u iz­vješ­ću o re­vi­zi­ji go­diš­njeg iz­vje­šta­ja o iz­vr­še­nju dr­žav­nog pro­ra­ču­na u 2015. Či­ni se, dak­le, da ocje­ne Dr­žav­nog ure­da za re­vi­zi­ju (DUR) da­ju ar­gu­ment vi­še mi­nis­tru kul­tu­re Zlat­ku Ha­san­be­go­vi­ću, ko­ji je upra­vo na te­mi pro­ra­čun­skog fi­nan­ci­ra­nja za­ra­tio s eks­po­nen­ti­ma raz­nih udru­ga.

Nad­lež­na mi­nis­tar­stva ko­ji­ma se ras­po­re­đu­ju sred­stva za udru­ge ti­je­kom ve­lja­če su Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja dos­ta­vi­li iz­vje­šta­je o lanj­skom utro­šku sred­sta­va u 2015. no, ka­ko is­ti­ču u DURu, ona su struk­tu­ri­ra­na pri­lič­no ša­ro­li­ko.

U po­je­di­ni­ma su na­či­ni do­dje­le sred­sta­va i po­pi­si or­ga­ni­za­ci­ja s do­di­je­lje­nim iz­no­si­ma na­ve­de­ni, dok u dru­gi­ma ni­su, a u iz­vje­šta­ji­ma ne­ma po­da­ta­ka o us­pos­tav­lje­nim kon­tro­la­ma na­mjen­skog ko­ri­šte­nja sred­sta­va te o pra­će­nju uči­na­ka os­tva­re­nih sred­stvi­ma do­di­je­lje­nim udru­ga­ma. Zbog to­ga dr­žav­ni re­vi­zo­ri pred­la­žu da se pro­pi­še obvez­na struk­tu­ra i sa­dr­žaj go­diš­njih iz­vje­šta­ja o utro­šku tih na­mjen­skih pri­ho­da, uklju­ču­ju­ći i po­dat­ke o učin­ci­ma, od­nos­no ci­lje­vi­ma ko­ji su os­tva­re­ni nov­cem do­di­je­lje­nim udru­ga­ma.

Vi­šak u HNB-u uz ne­ga­tiv­nu ka­ma­tu!

Je­dan od pri­go­vo­ra dr­žav­nih re­vi­zo­ra od­no­si se i na na­čin knji­že­nja ve­za­no uz slo­bod­na nov­ča­na sred­stva pro­ra­ču­na ko­ja se dr­že kod Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke. U 2015. ona su oro­ča­va­na kod Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke na te­me­lju za­ključ­ni­ca, a u ve­ći­ni slu­ča­je­va oro­ča­va­nja (ali i sred­sta­va po vi­đe­nju) HNB je, ka­žu, obra­ču­nao ne­ga­tiv­nu ka­mat­nu sto­pu. Dr­žav­nim re­vi­zo­ri­ma pri­tom je pro­ble­ma­tič­no to što je ne­ga­tiv­na ka­ma­ta na oro­če­na sred­stva evi­den­ti­ra­na u Glav­noj knji­zi dr­žav­nog pro­ra­ču­na kao uma­nje­nje pri­ho­da od ka­ma­ta, pa iz nje ni­su vid­lji­vi po­da­ci o iz­no­su ra­sho­da u ve­zi s ne­ga­tiv­nim ka­ma­ta­ma na oro­če­na sred­stva. Me­đu­tim, za jav­nost je za­pra­vo i za­nim­lji­vi­ja sa­ma či­nje­ni­ca da su se ne­ga­tiv­ne ka­mat­ne sto­pe ko­je su već ne­ko vri­je­me europ­ska stvar­nost, pre­li­le i kod nas. I sre­diš­nja ban­ka, na­ime, po­vje­re­ni joj no­vac da­nas ne mo­že pla­si­ra­ti uz “za­ra­du”, zbog če­ga je la­ni, pri­mje­ri­ce, ban­ka­ma ve­li­ko­duš­no pre­pus­ti­la da dio pri­ču­va sa­me odr­ža­va­ju.

Uza sve, dr­žav­ni re­vi­zo­ri upo­zo­ra­va­ju ka­ko pre­ma pos­to­je­ćim pro­pi­si­ma go­diš­nji iz­nos sred­sta­va ras­po­lo­živ za fi­nan­ci­ra­nje udru­ga nije una­pri­jed poz­nat (ovi­si o to­me ko­li­ko je pri­ho­da od iga­ra na sre­ću) pa ne­ri­jet­ko na kra­ju go­di­ne zna­tan iz­nos bi­va ne­utro­šen.

La­ni je od pri­ho­da od iga­ra na sre­ću mi­nis­tar­stvi­ma da­no na ras­po­la­ga­nje 375,6 mi­li­ju­na ku­na, a naj­vi­še je, 152,8 mi­li­ju­na, ras­po­re­đe­no Mi­nis­tar­stvu zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta. Mi­nis­tar­stvu so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i mla­dih pri­pa­lo je 89,5 mi­li­ju­na, Ure­du za udru­ge 52,4 mi­li­ju­na, te Mi­nis­tar­stvu kul­tu­re 36 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko je pak 2014. os­ta­lo ne­utro­še­no 117,9 mi­li­ju­na, proš­le su go­di­ne ras­po­lo­ži­va sred­stva iz­no­si­la 493,5 mi­li­ju­na.

S kra­jem go­di­ne utro­še­no je 386 mi­li­ju­na, pa je 107 mi­li­ju­na opet pre­ne­se­no u idu­ću. Dr­žav­na re­vi­zi­ja je, mi­mo to­ga, već uobi­ča­je­no spo­čit­nu­la i lo­še pla­ni­ra­nje pri­ho­da i ra­sho­da pro­ra­ču­na, kao i broj­ne pro­ce­du­ral­ne i ra­ču­no­vod­stve­ne pro­pus­te i ne­pra­vil­nos­ti u knji­že­nji­ma po­je­di­nih ‘do­ga­đa­ja’.

Pri­mje­ri­ce, osim pod­ba­ča­ja na stav­ci pri­ho­da od po­mo­ći, uglav­nom iz Eu­rop­ske uni­je, za dvi­je mi­li­jar­de ku­na ili 30 pos­to, pri­ho­di od uprav­nih i ad­mi­nis­tra­tiv­nih te pris­toj­bi po po­seb­nim pro­pi­si­ma pla­ni­ra­ni su na 2,5, a os­tva­re­no je mi­li­jar­du vi­še. Is­to­dob­no, ra­sho­di za ma­te­ri­jal i ener­gi­ju pla­ni­ra­ni su na 2,7 a do­seg­nu­li su 3,7 mi­li­jar­di. Me­đu broj­nim pri­mjed­ba­ma su i pri­go­vo­ri ve­za­ni uz (ne)uklju­či­va­nje u iz­vješ­ća po­da­ta­ka o ne­pod­mi­re­nim dos­pje­lim obve­za­ma, po­ten­ci­jal­nim obve­za­ma po os­no­vi sud­skih spo­ro­va (na kra­ju 2015. oko 3 ml­rd. ku­na) te ne­na­pla­će­nim po­tra­ži­va­nji­ma.

Ko­nač­no, u DUR na­la­žu i da se po­da­ci o de­fi­ci­tu op­će dr­ža­ve jas­ni­je pri­ka­zu­ju, uklju­ču­ju­ći i objaš­nje­nja raz­li­ka iz­me­đu na­ci­onal­ne i me­to­do­lo­gi­je me­to­do­lo­gi­je EU (ESA 2010).

205 mil. kn knji­ži­ti kao po­ten­ci­jal­nu obve­zu

Dr­žav­ni ured za re­vi­zi­ju, me­đu os­ta­lim, Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja je na­lo­žio da vri­jed­nost sud­skog spo­ra s Gra­dom Za­gre­bom u iz­no­su 205,9 mi­li­ju­na ku­na, uve­ća­no za obra­ču­na­ne za­kon­ske za­tez­ne ka­ma­te i par­nič­ne tro­ško­ve, do pra­vo­moć­nos­ti sud­ske pre­su­de evi­den­ti­ra kao po­ten­ci­jal­nu obve­zu dr­žav­nog pro­ra­ču­na. Pre­ma tre­nut­nom sta­nju sud­skih spo­ro­va, po­tra­ži­va­nja od Gra­da Za­gre­ba na ime po­vra­ta vi­še os­tva­re­nih pri­ho­da iz do­dat­nog udje­la u po­re­zu na do­ho­dak, Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja ne­će na­pla­ti­ti, ne­go će Gra­du Za­gre­bu mo­ra­ti vra­ti­ti ra­ni­je upla­će­na sred­stva u dr­žav­ni pro­ra­čun, uve­ća­na za ka­ma­te i sud­ske tro­ško­ve, is­ti­če se u iz­vješ­ću DUR-a. Pre­ma po­moć­nim evi­den­ci­ja­ma Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, na­ime, po­tra­ži­va­nja od Gra­da Za­gre­ba za po­vrat vi­še prim­lje­nih sred­sta­va za fi­nan­ci­ra­nje de­cen­tra­li­zi­ra­nih funk­ci­ja iz ra­ni­jih go­di­na (do kon­ca 2014.) na kra­ju 2015. iz­no­se 1,07 mi­li­jar­di, što nije evi­den­ti­ra­no u Glav­noj knji­zi pro­ra­ču­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.