Pri­no­si na kor­po­ra­tiv­ne obvez­ni­ce u zo­ni mi­nu­sa

Sve zbog ECB-a Sre­diš­nja ban­ka 8. lip­nja po­či­nje ku­po­va­ti du­go­ve tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARINA BILUŠ

Sve zbog ECB-a Sre­diš­nja ban­ka 8. lip­nja po­či­nje ku­po­va­ti du­go­ve tvrt­ki

ECB će mje­seč­no na ovaj ‘šo­ping’ tri­ši­ti 80 mi­li­jar­di eura sve dok su pri­no­si na kor­po­ra­tiv­ne obvez­ni­ce vi­ši od ka­ma­te na de­po­zi­te u toj ban­ci ko­ja iz­no­si -0,4%

Ci­je­na po­su­đe­nog nov­ca za tvrt­ke na europ­skom tr­ži­štu sve je ni­ža, a iz­da­nja kor­po­ra­tiv­nih obvez­ni­ca sve češ­ća. U tak­vom oz­ra­čju euro­zo­na do­če­ku­je u ožuj­ku naj­av­lje­nu ak­ci­ju Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke ko­ja ovog mje­se­ca kre­će s ku­po­vi­nom

kor­po­ra­tiv­nih du­go­va. Upra­vo je ta ope­ra­ci­ja je­dan od glav­nih kri­va­ca za ovak­lo po­volj­ne uvje­te za­du­ži­va­nja tvrt­ki, a Bar­naby Mar­tin, vo­de­ći čo­vjek za europ­sku kre­dit­nu stra­te­gi­ju Bank of Ame­ri­ca, za Fi­nan­ci­al Ti­mes objaš­nja­va za­što pri­bli­ža­va­nje ne­ga­tiv­noj zo­ni pri­no­sa nije obes­hra­bri­lo inves­ti­to­re:

Čvr­sto jam­s­tvo

“U ovak­voj si­tu­aci­ji kao tr­go­vac će­te ra­do tr­go­va­ti i kad pri­no­si idu u mi­nus za­to što zna­te da će Sre­diš­nja ban­ka nas­ta­vi­ti s kup­njom obvez­ni­ca”. A da će uis­ti­nu ku­po­va­ti ECB jam­či od­lu­kom da se ak­ci­ja nas­tav­lja sve dok su pri­no­si na kor­po­ra­tiv­ne obvez­ni­ce vi­ši od ka­ma­te na de­po­zi­te u toj ban­ci ko­ja iz­no­si 0,4 pos­to. Pos­ta­je, dak­le, jas­no za­što se pri­no­si na krat­ko­roč­na za­du­že­nja kom­pa­ni­ja po­put Johnson & Joh­n­so­na,

Ia­in Ste­aley

JPMor­gan LVMHa ili Phi­lip Mor­ri­sa na se­kun­dar­nim tr­ži­šti­ma vr­te oko nu­le. “Sve dok dos­pi­je­ća na obvez­ni­ce bi­va­ju sve kra­ća, vi­đat će­mo se vi­še pri­mje­ra tr­go­vi­ne uz ne­ga­ti­nve pri­no­se”, ko­men­ti­rao je FTu me­na­džer JPMor­ga­na Ia­in Ste­aley.

Re­kord­no ni­sko

Ne tre­ba, na­po­mi­nju ana­li­ti­ča­ri, za­ne­ma­ri­ti ni či­nje­ni­cu da se raz­li­ka iz­me­đu ci­je­ne dr­žav­nog i kor­po­ra­tiv­nog du­ga su­ža­va, na­vo­de­ći po­da­tak da je pro­sje­čan pri­nos na eur­ske kor­po­ra­tiv­ne obvez­ni­ce ko­je dos­pi­je­va­ju kroz tri go­di­ne pao i u sri­je­du do­tak­nuo re­kord­no ni­sku ra­zi­nu od 0,38 pos­to.

Što se ti­če ECBo­ve ak­ci­je, ona bi, obja­vio je ju­čer Blo­om­berg, tr­ba­la po­če­ti 8. lip­nja, a mje­seč­na vri­jed­nost ovog “šo­pin­ga” pos­tav­lje­na je na 80 mi­li­jar­di eura. Sve os­ta­le de­ta­lje ope­ra­ci­je ko­jom Ma­rio Drag­hi po­ku­ša­va sto­pu in­fla­ci­je po­di­ći bli­že ci­lja­nih dva pos­to, dok je tre­nut­no “za­glav­lje­na” na ra­zi­ni od 0,1 pos­to, europ­ski će gu­ver­ner ot­kri­va­ti na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­jie ko­ja ju­čer nije bi­la zav­ši­la u vri­je­me do­vr­ša­va­nja ovog iz­da­nja. No pitanje os­ta­je ho­će li Drag­hi us­pje­ti po­tak­nu­ti gos­po­dar­stvo. Ne­ki ana­li­ti­ča­ri tvrde da po­traž­nja na­pros­to nije do­volj­no vi­so­ka da oprav­da že­lje­ni bum kor­po­ra­tiv­nih inves­ti­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.