BAT NAJAVIO ULAGANJE U TDR

OD 30 MIL. EURA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pred­sjed­nik Vla­de RH Ti­ho­mir Ore­ško­vić pri­mio je u če­t­vr­tak Ni­can­dra Du­ran­tea, iz­vr­š­nog di­rek­to­ra tvrt­ke Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co (BAT) i nje­go­ve su­rad­ni­ke. Pred­stav­ni­ci BAT-a naj­a­vi­li su pre­mi­je­ru Ore­ško­vi­ću da će u Tvor­ni­cu du­ha­na Ro­vinj (TDR) inves­ti­ra­ti 30 mi­li­ju­na eura ra­di po­ve­ća­nja i po­bolj­ša­nja ka­pa­ci­te­ta. BAT, jed­na od vo­de­ćih mul­ti­na­ci­onal­nih kom­pa­ni­ja u svi­je­tu, u pro­tek­lih osam mje­se­ci us­pješ­no je in­te­gri­rao TDR u svoj glo­bal­ni sus­tav. Na­jav­lje­no ulaganje bit će re­ali­zi­ra­no u idu­će tri go­di­ne, a tvor­ni­ca u Kan­fa­na­ru ti­me će do­bi­ti na važ­nos­ti unu­tar sus­ta­va BAT-a, najavio je Du­ran­te. Pre­mi­jer Ore­ško­vić je za­do­vo­ljan, ulaganje je po­t­vr­da do­bre inves­ti­cij­ske kli­me u Hr­vat­skoj, a otvo­rit će i no­va rad­na mjes­ta. Pred­stav­ni­ke BAT-a pri­mio je i pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de To­mis­lav Ka­ra­mar­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.