Ore­ško­vi­ću pu­kao film, mi­nis­tri os­ta­li za­te­če­ni

Kri­za na vr­hun­cu Služ­be­ni su raz­log od­go­de Vla­di­ne sjed­ni­ce ‘pre­mi­je­ro­ve iz­van­red­ne obve­ze’, no pri­je od­la­ska iz zgra­de Vla­de Ti­ho­mir Ore­ško­vić pot­pred­sjed­ni­ci­ma To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku i Bo­ži Pe­tro­vu po­ru­čio je ne­ka se uoz­bi­lje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ne­tom pri­je naj­av­lje­nog odr­ža­va­nja, sjed­ni­ca Vla­de od­go­đe­na je u če­t­vr­tak uz služ­be­no obraz­lo­že­nje da su raz­log iz­van­red­ne obve­ze pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Odr­ža­na je ne­što kas­ni­je te­le­fon­ska sjed­ni­ca na ko­joj su od 14 pri­prem­lje­nih toč­ki odra­đe­ne sa­mo dvi­je: in­ter­pe­la­ci­ja o ra­du Mi­nis­tar­stva kul­tu­re i Za­kon o so­ci­jal­noj služ­bi. No­vi­na­ri su uvje­ra­va­ni ka­ko nije po­sri­je­di ni­šta neo­bič­no i no­vo, no oni ko­ji pra­te rad Vla­de ne pam­te da su i mi­nis­tri os­ta­li za­te­če­ni i da se pre­mi­jer iše­ta iz Ban­skih dvo­ra. Nes­luž- be­no, pri­je od­la­ska iz zgra­de Ore­ško­vić je pot­pred­sjed­ni­ci­ma To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku i Bo­ži Pe­tro­vu po­ru­čio ne­ka se uoz­bi­lje.

No, osim sjed­ni­ce Vla­de ju­čer se nije odr­ža­la ni­ti naj­av­lje­na sjed­ni­ca Uprav­nog vi­je­ća Cen­tra za pro­da­ju i res­truk­tu­ri­ra­nje, na ko­joj je me­đu os­ta­lim tre­ba­la bi­ti na dnev­nom re­du i od­lu­ka o obve­zu­ju­ćim po­nu­da­ma za kup­nju dr­žav­nih di­oni­ca Kon­ča­ra, za ko­je pre­ma ras­po­re­du ut­vr­đe­nom od­lu­kom o pro­da­ji u pe­tak is­tje­če rok za tran­sak­ci­ju pu­tem Za­gre­bač­ke bur­ze. Nije is­klju­če­no da se u zad­nji čas, ma­kar i te­le­fon­ski, odr­ži i ta sjed­ni­ca, bu­du­ći da je ri­ječ o pri­ho­di­ma ko­ji bi dr­ža­vi tre­ba­li do­ni­je­ti vi­še od 350 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da.

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić iz­ja­vio je da od­go­da izdavanja euro­obvez­ni­ce ne do­vo­di u pitanje ni­šta što se ti­če pro­ra­čun­skog pro­ce­sa.“Od poz­na­ti­jih stav­ki pro­ra­ču­na po­put mi­ro­vi­na, plaća, so­ci­jal­nih i inih tran­sfe­ra, ser­vi­si­ra­nja na­ših obve­za, sve je u skla­du s pla­nom”, ka­zao je Ma­rić u Ban­skim dvo­ri­ma na no­vin­skoj kon­fe­ren­ci­ji ko­ja je us­li­je­di­la na­kon od­go­de.

Us­t­vr­dio je da Vla­da ima vre­men­ski plan tran­sak­ci­ja ko­ji pro­vo­di, ka­ko na do­ma­ćem ta­ko i na me­đu­na­rod­nom fi­nan­cij­skom tr­ži­štu, ko­ji je u skla­du s op­ćim pro­ra­ču­nom za ovu go­di­nu i pla­nom lik­vid­nos­ti. “Ni­šta od to­ga ne do­la­zi pod znak pi­ta­nja”, po­no­vio je. Is­tak­nuo je da tran­sak­ci­ja iz­da­nja euro­obvez­ni­ce “kao tak­va uop­će nije upit­na”, ali da je pom­nim pro­miš­lja­njem i ra­ci­onal­nim za­klju­či­va­njem od­lu­če­no da se od­go­di jer je pro­ci­je­nje­no da se u do­gled­no vri­je­me mo­gu po­pra­vi­ti uvje­ti hr­vat­skog za­du­ži­va­nja.

P. MACEK/PIXSELL

Iše­tao se iz ban­skih dvo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.