Ka­ra­mar­ko opet u pro­ble­mu

Afe­ra za afe­rom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­vje­rens­tvu

za sp­rje­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa sti­gla je no­va pri­ja­va pro­tiv pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka. Part­ner­stvo za druš­tve­ni ra­zvoj sum­nja u is­ti­ni­to pri­ka­za­nje vlas­nič­ke struk­tu­re tvrt­ke So­bo­li, i to zbog no­vih do­ku­me­na­ta u Tr­go­vač­kom su­du u Za­gre­bu. Ri­ječ je o slu­ča­ju u ko­jem je pri­je­nos suv­las­nič­kog udje­la u So­bo­li­ju, ti­me i u po­ve­za­nim druš­tvi­ma, s Ka­ra­mar­ka na Iva­na Ba­ke­tu iz lis­to­pa­da 2006. ko­ri­šten kao te­melj­ni dokument ko­ji je do­ka­zi­vao da pri­ja­va udru­ge pro­tiv Ka­ra­mar­ka za su­kob in­te­re­sa nije os­no­va­na. Sad se os­vr­ću se na je­dan no­vi­nar­ski čla­nak pre­ma ko­jem je Ka­ra­mar­ko 2005. bio u pos­lov­nom od­no­su s Jo­si­pom Pe­tro­vi­ćem te je kao suv­las­nik So­bo­li­ja, ali i čel­nik oba­vje­štaj­ne služ­be, u to vri­je­me pos­lo­vao i s Inom, tj. s Pe­tro­vi­ćem. “Pos­lov­ni od­no­si Ka­ra­mar­ka i Pe­tro­vi­ća da­ti­ra­ju iz 2005., o če­mu tre­ba vo­di­ti ra­ču­na kod rje­ša­va­nja afe­re Kon­zul­tan­ti­ca”.

To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.