Fran­ši­ze u nas ne­isko­ri­šte­na pri­li­ka

Ban­ke ih sla­bo pra­te

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U Hr­vat­skoj pos­lu­je oko 170 fran­šiz­nih mar­ki, na 1000 pro­daj­nih mjes­ta i uz 16 ti­su­ća za­pos­le­nih, ali do­ma­ćih fran­ši­za sa­mo je 20ak pa je velik pros­tor za rast, is­tak­nu­to je na Me­đu­na­rod­nom saj­mu fran­ši­za, fi­nan­cij­skih i kon­zul­tant­skih us­lu­ga FEC 2016., ko­ji je u če­t­vr­tak po­čeo u Opa­ti­ji, u or­ga­ni­za­ci­ji HGK Žu­pa­nij­ske ko­mo­re Ri­je­ka. Pot­pred­sjed­ni­ca Eu­rop­ske fran­šiz­ne fe­de­ra­ci­je Lji­lja­na Ku­kec is­ti­če da do­ma­ći po­du­zet­ni­ci mo­gu u po­sao ugra­di­ti fran­šiz­ni pos­lov­ni mo­del i ta­ko se lak­še ši­ri­ti i iz­vo­zi­ti. Is­tak­nu­la je da ban­ke u svi­je­tu ja­ko do­bro pra­te tu vr­stu poslovanja te da, na ža­lost, u Hr­vat­skoj nije ta­ko. Za raz­li­ku od Hr­vat­ske, Ma­đar­ska i Slo­ve­ni­ja ima­ju oko 50 pos­to, a Ita­li­ja čak 95 pos­to do­ma­ćih fran­ši­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.