Go­ogle­ov fond otvo­rio dru­gi krug pri­ja­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Go­ogle

je otvo­rio dru­gi krug pri­ja­va za rje­še­nja di­gi­tal­nog no­vi­nar­stva kroz svoj Di­gi­tal News Ini­ti­ati­ve ino­va­cij­ski fond vri­je­dan 150 mi­li­ju­na eura. Fond je nas­tao kao plod su­rad­nje Go­oglea i ne­ko­li­ci­ne europ­skih me­dij­skih or­ga­ni­za­ci­ja, a funk­ci­oni­ra po mo­de­lu neo­bve­zu­ju­ćih do­na­ci­ja. Pri­ja­ve za dru­gi krug pri­ma­ju se do 11. sr­p­nja. U pr­vom kru­gu Go­ogle je pri­mio vi­še od ti­su­ću pri­ja­va iz 30 ze­ma­lja, a fi­nan­ci­rat će njih 128. Do­na­ci­je se kre­ću od 50 do 210 ti­su­ća eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.